2009. augusztus 9.

ISTEN NEVEI XX-IK LECKE

A gyogyulas,szellemi egeszseg es az Isten iranti engedelmesseg kez a kezben jar.Ezt irja a Mozes II-ik konyve 15:26

monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekeszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Égyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. (IEHOVA -RAFA)
Attol fuggetlenul hogy hisszuk vagy nem de szoros kapcsolat van a bun s barmilyen lelki vagy testi betegseg kozott.Ezt fejezi ki a 15-k resz is.
Ezt bizonyitja a Szentiras mas fejezete is.Ha Adam nem lett volna engedetlen bunevel a szenvedes es halal nem lett volna osztalyreszunk.Persze nem minden betegseg a szemelyes bun eredmenye.Az ember szenvedhet testileg vagy lelkileg masok bune miatt is.
Hadd lassuk mit is mond a Szentiras a betegsegekrol,gyogyulasrol?
Figyeljuk meg oket s ezekre a kerdesekre valaszoljunk:

A betegseg minden eseteben a szemelyes bun kovetkezmenye?

A bun -e a betegseg oka?

Ha igen kinek a hibajabol?

Kronika I konyve 21:10-14

Eredj el, szólj Dávidnak ekképen: Ezt mondja az Úr: Három dolgot teszek elődbe, válaszsz magadnak azok közül egyet, hogy azt cselekedjem veled. 11. Elméne azért Gád próféta Dávidhoz, és monda néki: Ezt mondja az Úr: válaszsz magadnak! 12. Vagy három esztendeig való éhséget, vagy hogy három hónapig emésztessél ellenségeid által és a te ellenséged fegyvere legyen rajtad; vagy az Úr fegyvere és a döghalál három napig kegyetlenkedjék földedben és az Úr angyala pusztítson Izráel minden határaiban! Azért lássad most, mit feleljek annak, a ki engem hozzád küldött. 13. És monda Dávid Gádnak: Nagy az én szorongattatásom! Hadd essem inkább az Úr kezébe (mert igen nagy az ő irgalmassága) és ne essem emberek kezébe! 14. Bocsáta azért az Úr döghalált Izráelre; és meghalának Izráel közül hetvenezeren. (Minden esetben ha a nep vezetoi bunt kovetnek el a nep szenved)

Mozes IV-ik konyve 12:9-13

És felgyullada az Úr haragja ő reájok, és elméne. 10. És a felhő is eltávozék a sátor felül, és ímé Miriám poklos vala, fejér mint a hó; és rátekinte Áron Miriámra, és ímé poklos vala. 11. Monda azért Áron Mózesnek: Kérlek Uram, ne tulajdonítsad nékünk e bűnt; mert bolondul cselekedtünk és vétkeztünk! 12. Kérlek, ne legyen olyan Miriám mint a holt, a melynek húsa félig megemésztetik, mikor kijő az ő anyjának méhéből. 13. Kiálta azért Mózes az Úrhoz, mondván: Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt

Zsoltar 38:1-5

. Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem! 3. Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült. 4. Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt. 5. Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett.

Esaias 1:4-6

Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! elhagyták az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle. 5. Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. 6. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, a melyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak

Janos 9:1-3

És a mint eltávozék, láta egy embert, a ki születésétől fogva vak vala. 2. És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született? 3. Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.

Janos 5:5-8,14

Vala pedig ott egy ember, a ki harmincnyolcz esztendőt töltött betegségében. 6. Ezt a mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni? 7. Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem. 8. Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!
Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod

1 Korintus 11:27-32


Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. 28. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, 29. Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. 30. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. 31. Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el. 32. De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk

Filippi 2:25-30

. De szükségesnek tartám, hogy Epafróditust, az én atyámfiát és munkatársamat és bajtársamat, néktek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgátokat hazaküldjem hozzátok; 26. Mivelhogy vágyva vágyott mindnyájatok után, és gyötrődött a miatt, hogy meghallottátok, hogy ő beteg volt. 27. Mert bizony beteg volt, halálhoz közel; de az Isten könyörült rajta, nem csak ő rajta pedig, hanem én rajtam is, hogy szomorúság ne jőjjön szomorúságomra. 28. Annakokáért hamarabb küldtem őt haza, hogy meglátván őt, ismét örüljetek, és nékem is kisebb legyen a szomorúságom. 29. Fogadjátok azért őt az Úrban teljes örömmel; és az ilyeneket megbecsüljétek: 30. Mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, koczkára tévén életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nékem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen

Timoteushoz irt I level 5:22-25

A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd. 23. Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből. 24. Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttök mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is. 25. Hasonlóképen a jó cselekedetek is nyilvánvalók; és a melyek másképen vannak, azok sem titkolhatók el

Jakab 5:14-16

Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. 15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. 16. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

Nincsenek megjegyzések: