2009. július 28.

ISTEN NEVEI XIV-IK LECKE

Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok? Lukacs 6:46

A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok: hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? azt mondja a Seregeknek Ura néktek, ti papok, a kik útáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok: Mivel útáljuk a te nevedet? Malakias 1:6

Isten ADONAI is amint lattuk ami azt jelenti hogy UR.
Milyen jol megertettek ezt az O szolgai az idok folyaman.Igy Abraham: És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul. Mozes I konyve 15:6

Ugye hogy mi is kik Isten gyermekeinek mondatunk szukseges neki engedelmeskednunk mint Urunknak,s ez mint igazsag fog tulajdonittatni nekunk.
S O gondoskodik szolgai minden szuksegerol.Szolgai kik engedelmesek ,s tiszta szivbol ohajtjak Uruk akaratat cselekedni.

Isten szovetseget kotott velunk s elvarja hogy engedelmesek legyunk.Mikor Mozes ellenszegult mikor Isten a faraohoz kuldte ,Isten haragra kelt ellene.

. És monda Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesenszóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. 11. Az Úr pedig monda néki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr? 12. Most hát eredj és én lészek a te száddal, és megtanítlak téged arra, a mit beszélned kell. 13. Ő pedig monda: Kérlek, Uram, csak küldd, a kit küldeni akarsz. 14. És felgerjede az Úr haragja Mózes ellen és monda: Nemde atyádfia néked a Lévi nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő ékesenszóló és ímé ő ki is jő elődbe s mihelyt meglát, örvendezni fog az ő szívében.Mozes IIik konyve 4:10-14

Miert gerjede Isten haragra?

Mert Mozes Urnak (ADONAI) szolitotta de visszautasitotta az engedelmesseget.

Mikor Ezsaias meglatta Istent:A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot" megrettent mert "seregeknek Urát láták szemeim".
Mikor Isten felhivasat meghallotta:"Kit küldjek el és ki megyen el nékünk?" mint engedelmes szolga valaszolt Uranak:"Ímhol vagyok én, küldj el engemet"

Mozesnek is engedelmeskednie kellett volna anelkul hogy ellenkezzen.

Vajon ha az Atyaisten engedelmesseget ker ,vajon nem ugyanezt keri a Fiu is.Ur e Jezus Krisztus?
Az Ur megkerdezte egyszer a farizeusokat:"Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé. 43. Monda nékik: Miképen hívja tehát őt Dávid lélekben Urának, ezt mondvánMonda az Úr az én UramnakÜlj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul. 45. Ha tehát Dávid Urának hívja őt, mi módon fia?
És senki egy szót sem felelhet vala néki; sem pedig nem meri vala őt e naptól fogva többé senki megkérdezni."
Az Ur Jezus idezett a 110:1 zsoltarbol,bizonyitekul hogy O Isten Fia.Monda az Úr (Iehova)az én uramnak(ADONAI): Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá
Az Ur Jezus Isten s egy Istennel az Atyaval.Én és az Atya egy vagyunk"Janos 10:30

Akinek van szeme hogy lassa ,ez az Uj testamentum tanitasa.Sokan ugy hiszik hogy Jezus Krisztus csupan tanito,vagy profeta volt de nem akarjak elhinni hogy O Isten s engedelmesseggel tartoznak Neki.
Mint ahogy a Filippi 2:10-11-ben irja: Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére

2009. július 27.

FELBUZDULVA A JELENESEK BOLDOG MONDASAIN

Kikerestem(vagyis a gep nagyon gyorsan kikereste) kik is mondattak Boldognak az Oszovetseg idejen.1.
1Kir 10,8
Boldogok a te embereid, boldogok ezek a te szolgáid, a kik udvarlanak néked mindenkor, és hallhatják a te bölcseségedet:

2.
2Krón 9,7
Boldogok a te embereid és boldogok ezek a te szolgáid, a kik szüntelen udvarlanak néked, hogy hallhatják a te bölcseségedet!

3.
Zsolt 2,12
Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!
4.
Zsolt 84,5
Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
5.
Zsolt 119,1
Boldogok, a kiknek útjok feddhetetlen, a kik az Úr törvényében járnak.

6.
Zsolt 119,2
Boldogok, a kik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.

7.
Zsolt 122,6
Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!

8.
Péld 3,18
Életnek fája ez azoknak, a kik megragadják, és a kik megtartják boldogok!
9.
Péld 8,32
És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
10.
Péld 20,7
A ki az ő tökéletességében jár, igaz ember; boldogok az ő fiai ő utána!

11.
Ézs 30,18
S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, a kik Őt szolgálják.
12.
Ézs 32,20
Oh boldogok ti, a kik minden vizek mellett vettek, és szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait!

13.
Sir 1,5
Elnyomói főkké lettek; ellenségei boldogok! Bizony az Úr verte meg őt az ő sok bűne miatt; gyermekei rabságra mentek az elnyomó előtt.

14.
Mal 3,15
Sőt inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket; hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kisértik az Istent!

2009. július 26.

TI TUDTATOK -E A JELENESEK KONYVE

7 boldogsagarol?Bizonyara ugy mint en.Olvastam oket de nem igy egybe

.1.. Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van. 1:3

2.Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. 14:13

3.Boldog, a ki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát16:15

4.Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei. 19:9

5.Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.20:6

6.Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.22:7

7.Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.22:14

ISTEN NEVEI XIII-ik LECKE(folytatas)

A kovetkezo Igeket olvasva figyeljuk meg mi az ami felett Isten uralkodik, s ott ahol szukseges jo eszrevenni mi az amit elvar Isten teremtmenyeitol,az egyes esetekben.Ezekben az Igekben az eredeti szoveg mint ADONAI mutatja be Istent,ez alatt a nev alatt jelenik meg.

Mozes V.konyve 9:26

Akkor imádkozám az Úrhoz, és mondék: Uram, Isten! ne rontsd meg a te népedet, és a te örökségedet, a kit a te nagyságoddal szabadítottál meg, a kit erős kézzel hoztál ki Égyiptomból
(Isten Ur nepe felett, s elvarja hogy imadsagban hozza forduljunk)

Kiralyok I.konyve 2:26

Abjátár papnak pedig monda a király: Menj el Anathótba, a te jószágodba, mert halálnak fia vagy; de ma meg nem öletlek, mivel te hordoztad az Úr Istennek ládáját Dávid, az én atyám előtt, és mivel az én atyámnak minden nyomorúságaiban részes voltál.
(Ur elet es halal felett.Teljes engedelmesseget var tolunk)

Zsoltar 2:2-4

A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen: 3. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket! 4. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket.
(Ur a fold kiralyai s fejedelmei felett.Legyunk bizodalommal iranta)

Zsoltar 8:1,4-10

Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet

Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél: 5. Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá? 6. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt! 7. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél; 8. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is; 9. Az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár. 10. Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!

Zsoltar 37:12,13

Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá: 13. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljő az ő napja
(Uralkodik az Ur a gonosz felett s annak tervei felett.)

Zsoltar 97:5

. A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt.

Zsoltar 114:7-8

Indulj meg te föld az Úr orczája előtt, a Jákób Istene előtt, 8. A ki átváltoztatja a kősziklát álló tóvá, és a szirtet vizek forrásává

Zsoltar 135:5

Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb

Zsoltar 136:3

Magasztaljátok az uraknak Urát; mert örökkévaló az ő kegyelme.

Mikozben ezeket az Igeket olvassuk gondolkodjunk el s tegyuk fel a kovetkezo kerdeseket:

1.Lehet -e valaki megvaltva ,s ugyanakkor ne cselekedje Isten akaratat?

2.Elfogadhatod Jezus Krisztust mint Megvaltot anelkul hogy elfogadd mint ADONAI,eleted Urat kinek teljes engedelmesseggel tartozol?

3.A megvaltas a pokoltol valo szabadulas vagy mindennapi engedelmesseg Isten Igeje irant?
2009. július 24.

ISTEN N EVEI XIII-IK LECKE

A kovetkezo nev mely alatt Isten kijelenti magat ADONAI.Ez a nev eloszor a Mozes I konyve 15:2-ben talaljuk meg.Lattuk hogy az EL SADAI nevvel kesobb talalkozunk a 17-ik reszben megis ezzel foglakoztunk elobb.Hogy miert?Mert ez Mindenhato hatalmas Istent jelent,s csupan az borul le es imadja Istent aki elismeri Ot mint Ur is az eleteben vagyis ADONAI.Ez a szemely orvend Isten teljes gondviselesenek,mert Isten gondoskodik szolgaja minden szuksegerol.Innen is felismerheto hogy O az Ura.(ADONAI)
Lehet hogy korulnezel s felteszed a kerdest :miert is van oly sok kerszteny mely elegedetlen eletevel?Miert nem beszelnek inkabb az Urrol mint munkajukrol,anyagi elomenetelukrol?Vajon az Ur nem adhat bovelkedo eletet vagy ok csak forma keresztenyek?
Nezz magadba,elmondhatod-e Pal apostollal egyutt?:Amaz én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által Filippi 1:20.Miert vannak oly kevesen melyek elmondhatjak: Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.21.vers
Elmondhatod-e hogy" Jezus Krisztus Megvaltom" anelkul hogy eleted Ura legyen?
Nem ezt mondja az Ur Jezus is Lukacs 6:46-ban"Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok? Vagy a Mate 7:21-23-ban Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 22. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? 23. És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők"
Az Ur szo azt mutatja hogy Isten Ura minden embernek s teremtmenynek,tehet az ember akarata Istennek kell engedelmeskednie.
Mozes I konyve 14-ben latjuk Abrahamot mikor gyozedelmesen megter a hadjaratbol s tizedet ad a hadizsakmanybol Melkhisedeknek,Salem kiralyanak.O igy fordul Abrahamhoz:Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől. 20. Áldott a Magasságos Isten,(EL ELION) a ki kezedbe adta ellenségeidet.Abraham megertette hogy Isten volt az aki az ellensegte kezebe adta.
Felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a Magasságos Istenhez,EL ELION) ég és föld teremtőjéhez(IEHOVA)Itt jelenik meg eloszor ez a ket nev egymas mellett.
A 15:2-ben Abraham mint ADONAI -t szolitja meg Istent:És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer
Olvassuk el az alabbi Igeket s tegyuk fel a kerdest:

Milyen aldasban reszesit Isten ha mint eletEm Uranak fogadom be Ot s megbizom Benne?

Mozes I konyve 15:1
E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges.

Zsoltar 123:2
Ímé, mint a szolgák szemei uroknak kezére, mint a szolgalány szemei asszonya kezére: úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Istenünkre, mígnem megkönyörül rajtunk

Zsoltar 145:14-16Az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. 15. Mindenki szemei te reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket. 16. Megnyitod a te kezedet, és megelégítesz minden élőt ingyen

Zsoltar 89:51,52Emlékezzél meg Uram a te szolgáidnak gyalázatjokról! hogy sok népnek gyalázatját hordozom keblemben, 52. A melyekkel gyaláztak a te ellenségeid Uram, a melyekkel gyalázták a te felkentednek lépéseit.

Zsoltar 141:8-10
De az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek; hozzád folyamodom: ne oltsd el életemet! 9. Őrizz meg a tőrtől, a mit elém hánytak, és a gonosztevőknek hálóitól! 10. Essenek az álnokok saját tőreikbe; míg én egyben általmegyek!

Zsoltar 119:125
Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te bizonyságaidat

Birak 6:14-16
És az Úr hozzá fordula, és monda: Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izráelt Midián kezéből. Nemde, én küldelek téged? 15. És monda néki: Kérlek uram,(ADONAI) miképen szabadítsam én meg Izráelt? Ímé az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. 16. És monda néki az Úr: Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert

2009. július 19.

ISTEN NEVEI XII-IK LECKE

Egy fiatalasszony meselte el egyszer megterese tortenetet:"18 evesen almodoztam arrol mikent lesz az en hazassagom,egy szep kedves fiatalemberrel,elkepzeltem magam mennyesszonyiruhaban,mellette,ki mindenben megert,kedves szavakat suttog fulembe.Miutan ferjhez mentem egy szep,kedves jo kepessegu fiatalemberhez,sajnos a mezeshet utan minden megvaltozott.Mintha egeszen mas ember lett volna.Szeretett mindent amit tettem(etel,tisztasag) de bennem allandoan hibat kapott.Semmi sem volt jol.Nekem allando elvarasaim voltak hogy szeressen,kedves legyen.A gyulekezetben a korusban enekeltunk,igeverseket mondtunk,de otthon.......minden mas volt.Ugyanazt az eletmodot vittuk mint a vilagbol valok.29 evesen ertettem meg igazan hogy tulajdonkeppen nem is szeretem az Urat hanem magamat,elvarasaim voltak,ahelyett hogy magamat jandekozzam oda,azt kivantam hogy o adjon mindent.Ekkor befejeztem keresesem,leborulva Uram labahoz,mert megertettem hogy O EL SADAI a Mindenhato Isten.Eloszor a Bibliaban a Mozes I konyve 17:1-3-ban talalkoztam EL SADAI-al,mikor Isten szolt Abramnak s o leborult Elotte.Igy ohajtottam en is hogy Elotte alljak.Ettol kezdve O volt az aki karjaiban tartott s megtalaltam Benne mindazt amire annyira vagytam"Eddig a fiatalasszony elbeszelese.Hadd lassuk most mit tanit a Biblia EL SADAI-ROL. Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. 2. És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged. 3. És arczára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván: 4. A mi engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz. 5. És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged. 6. És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled. 7. És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad. 8. És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik.Mozes I konyve 17:1-8Mekkora szuksege volt Abrahamnak arra hogy megismerje Istent mint EL SADAI s Abraham 99 eves volt s Sara 89 s nem lehetett gyermeke.S megis Isten fiut igert nekik.De Abraham:És hitében erős lévén, nem gondolt az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; Hanem felnezett Istenre ki EL SADAI.Az EL szo Istent jelent s SADAI-mindenhatoTehat a sadai szo erot jelent de nem rombolo erot,hanem ero mely vedelmez.A SAD szo jelentese"kebel" vagy "ajandekozo"EL SADAI ugy mutatja be Istent mint Az ki anyagi es szellemi aldast ajandekoz.A Mindenhato mely Onmagat adja,eletnek lelket lehelte teremtmenyeibe" lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét"
O az Aki Lelket onti rajuk s mondta "jojjon enhozzam ki szomjuhozik s igyek" A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. 55. Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. Janos 6:54-55

Isten felfedi magat Abramnak ki annyira ohajtott egy fiat, mint Mindenhato Isten.Tehat Isten fogadast tesz neki hogy eletet ad szamara ott ahol emberileg lehetetlen.Fiat tamasztott Saranak,ezaltal bebizonyitva hogy minden aldas Benne talaltatik.Abraham megkapja tole mindazt amire szuksege volt.Itt Isten hozzafuz nevehez megegy betut,mely "mindenek atyjat jelenti".Neve megvaltozasaval egyidoben Abraham teljesen atadja magat Istennek,mindenben Ora hallgat.Abraham aldott lesz hogy mindannyiunk szamara aldas legyen.

Elso jele alavetettsegenek a korulmetelkedese volt.
Masodik ,mikor fiat ,egyetlenet ,Izsakot felaldozni viszi Istene keresere.Izsak meg lesz mentve de Abraham kiallta a hit probajat s ugyanakkor megerositi Istenbe vetett hite s bizalma.

Ez volt a lecke Abraham szamara melyet megtanult EL SADAI felfedezesevel.

Ezt a lecket kell nekunk is megtanulnunk megismerven Istent mint EL SADAI s alavetve akaratunkat az O akaratanak,ezaltal reszeseive leven Isten erejenek s aldasanak eletunkben.

Isten neve EL SADAI elegendo barmilyen szuksegben,ezert elmondhatjuk Pal apostollal egyutt:

És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. 10. Annakokáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert a mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.
Ugyanaz az Isten mely tobb ezer evvel ezelott szolt Abrahamnak,szol hozzank is :

Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.

2009. július 17.

ISTEN NEVEI X-IK LECKE EL ROI

Mint az elozo leckeben lathattuk Isten mindent lat.
Eletunk folyaman kulonbozo helyzeteket elunk at.Sajnos gyakran megtortenik hogy meg akkor is ha csak a jot cselekedjuk rosszal fizetnek,vagy eppen csak addig vagyunk jok mig a jot cselekedhessuk. s utana felredobnak ,megsertenek,elvetnek.Ez mely sebeket okozhat , s meg akkor is ha igyekszunk bocsatani,elfeledni, a jelenet mindegyre visszajon lejatszodik szemunk elott ,sot ha az illetovel talakozunk a sertes felevenedik bennunk,meg akkor is ha azt gondoljuk reg elfeledtuk.
Hogy lehet ezen atesni,kigyogyulni?
Hat igen a gyogyulas lehetseges mert ha nem Isten nem engedte volna hogy mindez megtortenjek.
Hol kezdodik el a gyogyulas? Ott amikor az ember megerti s elfogadja hogy Isten mindent lat.O EL ROI.Istennek gondja van minden problemara mely eleunkben vegbemehet.
Szemei nemcsak Abrahamon s Saran vannak hanem latja Hagart is es erdekli sorsa.
Elso alkalommal a Bibliaban az EL ROI nev alatt Isten Hagarral valo talalkozasnal mutatkozik be.Megmutatja neki mit tegyen hogy el ne vesszen.
A gyogyulas folyamat akkor kezdodik el mikor felismered mi is tortent veled ,anelkul hogy magadat vagy mast hibaztatnal.Meg akkor is ha azt gondolod hogy senkit sem erdekel senki sem tudja mi megy vegbe szivedben ,Isten lat es tud mindent.Senki el nem rejtozhet elole,akar nappal vagy ejszaka van.
Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak? 8. Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. 9. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: 10. Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem. 11. Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz, 12. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.Zsoltar 139:7-12.
Meg akkor is ha ugy erzed senkit sem erdekel ami veled tortenik,Isten melletted all ,O tudja,Ot erdekli.O mindent napfenyra hoz mert elotte semmi sincs elrejtve.
O keszen all hogy megbocsasson azoknak kik rosszat tettek neked,de kinek nem fogadja el megbocsajtasat az itelet van felreteve.
Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, a kik titeket szorongatnak. 7. Néktek pedig, a kik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, a mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival.2Teszalonik 1:6-8
Isten mindent latott tud a rosszrol mely ert,de az O terve szerint meg,mely barmilyen emberi gondolkozast felulmul,megengedte hogy ez megtortenjek, smindezt javadra fordithatja ha ismered Ot,elhiszed hogy O a te Istened,s bizodalmad van az O neveben,mert:
Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged Zsoltar 9:11

Az is nyilvanos hogy szeretteid kik tavol vannak toled s mar nem lehetsz segitsegukre,Isten latja oket tud roluk,ezert Hozza fordulj mert Neki gondja van mindenrol,lat mindent mert O
EL ROI

2009. július 16.

EGY KICSIT TOBB MINT TIZ

Kedves virag,s meg lenne mert mind kedves.Nem irom a neveit,mert amit en ismerek ti is ismeritek.Persze a legszebb viragcsokor ott csung a lepcson.Annak a nevet ideirom:Samuel,Miriam es Ionatan,egyszoval unokak.

2009. július 15.

ISTEN NEVEI X-IK LECKE EL ROI

Kidobtak!Eldobtak mint egy elavult dolgot!Mikor mar nem volt ra szukseguk megszabadultak tole! Igy tettek Agarral az egyiptomi rabnovel.

Megtortent-e veled is ? Hogy elutasitottak,valamilyen formaban megtagadtak?Amig jot tettel,hasznos voltal,minden jo volt de miutan nem szolgaltad a az eredeti celt,elkergettek?(a varosbol,hazbol, munkahelyrol,barati korbol)

Szaladnod,menekulnod kellett,utra kerultel, s nem a te hibadbol?Mar nem is szamit hogy kinek a hibajabol,egyszeruen nagy keseruseget ,uresseget erzel szivedben.
Ha meg nem vizsgalod gondolataid,erzeseid hogy felul kerekedj rajtuk,sok rossz szarmazhatik rad.
A kerdes nem az hogy ki a hibas hanem hogy"Hol volt ekkor Isten?"Mikor ekkora szukseged volt ra?
Tudja-e mi tortenik veled? Latott-e mindent?
Latja-e O mindazt ami a foldon tortenik?Vagy egyszeruen hagyja hogy barmi tortenjen velunk?

Egy masik nev melyet a Szentiras hasznal Istennek az EL ROI,mely leforditva "Isten mindent lat"
Isten ugyanabban az idoben mindenhol jelen van

Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben; az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait.Zsoltar 11:4

nem szunnyad el a te őriződ. 4. Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője.Zsoltar 121

A Mozes I konyve 16-k reszeben megtalaljuk Agar tortenetet.Olvassuk el s tegyunk fel neheny kerdest.

1.Eloszor is jegyezzuk fel mindent amit Agarrol tanulhattunk itt.

2.Kinek a kezdemenyezese volt hogy Agar fiat szuljon Abrahamnak?

3.Gondolod hogy kikertek Agar velemenyet errol.

4.Miert haragudott meg Sara Agarra,s mivel vadolja Abrahamot?

5.Artatlan volt -e Agar mindenert ami vele tortent?

6.Megtortent -e hogy hasonlo helyzetben legy mint Agar?

7.Mit parancsolt a Isten angyala Agarnak?

8.Mit tanult Agar Istenrol?

9.Mit jelent szamodra hogy Isten mindent lat hogy O EL ROI?

2009. július 14.

ELO LECKE


Egy nagyon tanulsagos leckeben volt reszem a napokban.

Van nekem egy nagyon kedves "elso unokam"akivel kicsi kora ota nagyon kulonleges lelki kapcsolatban vagyunk,nem volt ritka az az eset mikor en tanultam tole.

Ez tortent most is egy este.(mint irtam nalam vannak nyaralni)

Neki volt egy nagyon jo szokasa ,mivel o hivonek nyilvanitja magat,minden este vagy eppen miutan valamiben hibazott,beismerte s bocsanatot kert.Meg csak ovodas koru volt s valosagosan szenvedett ha valami "bun "volt eleteben s mig megnemtert vagy be nem ismerte.

Most pedig azt vettem eszre hogy bizony ezek a kis megteresek,bocsanatkeresek elmaradnak.

Persze miutan helytelenul viselkedett egyik este s nyilvanvalo volt gondoltam hat most bizonyara erzekelte o is s beismeri.De semmi!

Es akkor megjegyeztem:mi tortent vele.

A valasz habar keson is de jott s varatlan s megdobbento volt.


"Hat miert is kerjek bocsanatot,hisz azt mondod hogy megbocsatasz ,de te ujbol azt teszed"


Vagyis o Samuel ujra meg ujra ugyanabba a hibaba esik.Bizony elszegyeltem magam.Ez igy van

mert ha nem mi lesz a

Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? 22. Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is


Most mar rajtam volt a sor hogy bocsanatot kerjek, s ugyanakkor halat adjak az Urnak hogy megtanitott erre a leckere.


Milyen sokat is ronthatunk akkor is mikor megvagyunk gyozodve hogy igazunk van.Oh orizzen az Ur!

2009. július 13.

ISTEN NEVEI IX-IK LECKE (II-IK RESZ)

Vizsgaljunk meg meg nehany Iget mely Satan korlatolt erejet tukrozi,Isten mindenhato erejevel szemben.

. Lőn pedig, hogy egy napon eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt. Eljöve a Sátán is közöttök, hogy udvaroljon az Úr előtt. 2. És monda az Úr a Sátánnak: Honnét jösz? És felele a Sátán az Úrnak, és monda: Körülkerültem és át meg átjártam a földet. 3. Monda pedig az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs a földön olyan, mint ő; feddhetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő. Még erősen áll a ő feddhetetlenségében, noha ellene ingereltél, hogy ok nélkül rontsam meg őt. 4. És felele a Sátán az Úrnak, és monda: Bőrt bőrért; de mindent a mije van, odaad az ember az életéért. 5. Azért bocsásd ki csak a te kezedet, és verd meg őt csontjában és testében: avagy nem átkoz-é meg szemtől-szembe téged? 6. Monda pedig az Úr a Sátánnak: Ímé kezedbe van ő, csak életét kiméld. 7. És kiméne a Sátán az Úr elől, és megveré Jóbot undok fekélylyel talpától fogva a feje tetejéig. 8. És vőn egy cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ül vala a hamu közepett. 9. Monda pedig ő néki az ő felesége: Erősen állasz-é még mindig a te feddhetetlenségedben? Átkozd meg az Istent, és halj meg! 10. Ő pedig monda néki: Úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennők-é el? Mindezekben sem vétkezék Jób az ő ajkaival. Job 2:1-10

1. Mi az amire Isten emlekezteti Satant?

2.Mi Satan velemenye arrol hogy mikent viselte el Job probat?

3.Mit ker Istentol?

4.Mit engedelyez Isten? Tehet -e Satan barmit is akar?

5.Ki az aki kezeben tartja a korulmenyek feletti hatalmat?

Vizsgaljunk meg meg egy Verset s figyeljuk meg Peter apostol helyzetet.

Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát
Lukacs 22:31

Mire tanit ez az Ige? Tehet-e Satan Peter ellen valamit barmikor s akarhogy?Kitol kell engedelyt kerjen?

Jo elgondolkodni azon mire is tanitott ma az Ur?

Ha megertettuk Isten MINDENHATO EREJET,konnyebb lesz alavetnunk magunkat Isten parancsanak,hogy barmely korulmenyek kozott is orvendezzunk
És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel, 19. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak. Efezus 5:18-20

Nem konnyeb- e mindent megkosszonunk Istennek ha tudjuk hogy minden hatalom EL ELION kezeben van.
Ezert akkor is ha tamadas er az emberek reszerol megtudjuk koszonni Istennek.Meg akkor is ha azt gondoljuk hogy Satan barmire is raveheti az embert,jo tudnunk hogy,mindenek felett (ember,Satan,korulmenyek) Isten all.Minden Isten kezeben van,O az Ur mindenekfelett.Ezt tudvan nyilvan magunkeva tehetjuk az Iget:Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak Roma 8:28
Eppen ezert mindenert halat adhatunk mert:Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok 1 Tesz.5:18
Jo itt megemlekeznunk Jozsefrol mikent volt eladva testverei altal.Tomlocbe vetve artatlanul.Emberileg szolva megvolt minden oka hogy lazadozzon Isten akarata irant.De O minden korulmeny kozott Istent dicseri s megadja a Neki kijaro tiszteletet.(Mozes I konyve 39:9;40:25;es 28.)

O tudja hogy Isten az aki kezeben tartja sorsat.
És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek. 6. Mert immár két esztendeje, hogy éhség van e földön, de még öt esztendő van hátra, melyben sem szántás, sem aratás nem lesz. 7. Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy míveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. 8. Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten, ki engem a Faraó atyjává tett, és egész házának urává, és Égyiptom egész földének fejedelmévé. -mondja o testvereinek,mikor eledel utan feljonek Egyiptomba.I Mozes45:5-8
gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy a mint ma, hogy sok nép életét megtartsa I Mozes 50:20
Tehat minden alkalommal jaruljunk EL ELION ele s adjunk halat neki mindenert,megbizva Neveben.

HAT AKKOR FOLYTASSUK

Itt http://atokeletesurtokeletlenszolgalolan-iri.blogspot.com/

2009. július 12.

OK IS VENDEGEIM VOLTAKMarius es Adina.Elhataroztak hogy egyutt szolgaljak Urukat(oktoberben lesz mennyegzojuk)S elhivast ereztek a misszio mezejere.Adina mar nehany eve Olteniaban van.Most pedig elhataroztak hogy egyutt elvallaljak Corabia-an a misszio munkat.Addig is eljottek bemutakozni Szaszsebesi gyulekezethez mely felel az ottani missziorol.Megorvendtem nekik.Szoval Raul erettuk jott haza.Bizony mar csak ilyen alkalmakkor tud haza latogatni , s mindig nagyon sietve.A legjobb alkalom mikor itthon tolthet egy ejszakat.Marius Nagyszalontai.Hat igy hozza ossze az Ur a dolgokat.

KEDVES TIMI !
Semmikepp sem mentem volna el meghivasod mellett,mert szeretek valaszolni a meghivasokra,de most annal is inkabb mert megtiszteltel mondatoddal, aminek orvendek,mert azt jelenti hogy nem oncelu bloggolasom, s masok javara van, sem pedig hiabavalo idotoltes,tehat:

1.Szeretek bloggolni


2.Nagyon szeretek felfedezo "utra menni az Igeben",ujabb es ujabb dolgokat fedezni fel


3.Nagyon szeretek olvasni


4.Nagyon szeretem meginni reggel a gano kavemat


5.Szeretek nagyon lazitani(ez azt jelenti hogy minden dolgom legyen elvegezve?????)


6.Nagyon szeretem a mely, oszinte beszelgetest csaladommal(ferj,gyerekek,unokak)


7.Utolsonak irom de nem utolso:Nagyon szeretem Uramat.2009. július 11.

ISTEN NEVEI IX-IK LECKE

Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. 14. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.Ezsaias 14:13,14

Ki tette ezt a kijelentest? Satan.
Hasonlithato ereje EL ELION erejehez?

A valaszt Job konyveben talaljuk: Lőn pedig egy napon, hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt; és eljöve a Sátán is közöttök. 7. És monda az Úr a Sátánnak: Honnét jösz? És felele a Sátán az Úrnak és monda: Körülkerültem és át meg át jártam a földet. 8. És monda az Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az én szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő, és bűngyűlölő. 9. Felele pedig az Úrnak a Sátán, és monda: Avagy ok nélkül féli-é Jób az Istent? 10. Nem te vetted-é körül őt magát, házát és mindenét, a mije van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott e földön. 11. De bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, a mi az övé, avagy nem átkoz-é meg szemtől-szembe téged?! 12. Az Úr pedig monda a Sátánnak: Ímé, mindazt, a mije van, kezedbe adom; csak ő magára ne nyujtsd ki kezedet. És kiméne a Sátán az Úr elől. Job 1:6-12

Felteszunk nehany kerdest hogy jobban megertsuk melyek Satan hataskore

1.Ki az aki kerdez? Tudta -e Isten merre jart o?

2.Mi a Satan velemenye arrol hogy mi az oka annak hogy Job feli az Urat?

3.Honnan tudta Satan hogy Isten Jobot kulonoskeppen orzi?

4.Mi akadalyozta Satant abban hogy mindeddig ne artson Jobnak?

5.Mit ker Satan Istentol?Miert van szuksege Isten engedelyere?

6.Mi Satan valasza? Megenegedett minden neki?

7.Ki a nagyobb Isten es Satan kozott?Honnan tudjuk?

2009. július 10.

MOZGALMAS NAPUNK VOLT

A tegnap.Vendegeink voltak,s elszaladtunk a remetei sziklaszorosba.Tovabb beszeljenek a kepek.


Ok velem maradnak.Nyaralni.A nagytata segiti a kisunokat.
Raul es csaladja.


A tegnap.Vendegeim voltak, s gyorsan elszaladtunk a remetei sziklaszorosba,olyan 55 km.Tovabb szoljanak a kepek:

ISTEN NEVEI VIII-IK LECKE

Folytatom Isten EL ELION nevehez fuzodo idezeteket.

Jo elgondolkozni minden idezeten,s leirni mikeppen fejezi ki Isten hatalmas voltat s mi az amin uralkodik O.

Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék; 6. És parlaggá teszem; nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak! 7. A seregek Urának szőlője pedig Izráel háza, és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése; és várt jogőrzésre, s ím lőn jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom! Ezsaias 5:5-7

(Uralkodik az embereken,egesz teremtmenyen,s parancsol az egeknek)

39. Most lássátok meg, hogy én vagyok, és nincs Isten kivülem! Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, és nincs, a ki kezemből megszabadítson.Mozes V-ik konyve 32:39

(Ur O az elet es halal felett,betegseg es egeszseg felett)

Annának pedig kétakkora részt ád vala, mivel Annát igen szerette; de az Úr bezárá az ő méhét. 6. Igen bosszantja vala pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárá az ő méhét.1 Samuel 1:5,6

(az anyameh gyumolcse az O hatalma alatt van , az O ajandeka)

. Az Úr öl és elevenít, Sírba visz és visszahoz. 7. Az Úr szegénynyé tesz és gazdagít, Megaláz s fel is magasztal; 8. Felemeli a porból a szegényt, És a sárból kihozza a szűkölködőt, Hogy ültesse hatalmasok mellé, És a dicsőségnek székét adja nékik; Mert az Úré a földnek oszlopai, És azokra helyezé a föld kerekségét. 9. Híveinek lábait megoltalmazza, De az istentelenek setétségben némulnak el, Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert. 10. Az Úr, a kik vele versengenek, megrontja, Mennydörög felettök az égben, Az Úr megítéli a földnek határait, Királyának pedig hatalmat ad, És felemeli felkentjének szarvát! 1Samuel 2:6-10

(Halal es elet,feltamadas,foldi gazdagsag,megdicsoittetes,megalazas,minden allapot Ura,hu az Ot szeretokhoz,meghatarozoja az ertekrendnek,a termeszeti erok felett)

Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kivül; én vagyok az Úr és több nincsen! 7. Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem.Ezsaias 45:6,7

(Ur a mindenseg felett,Egyetlen Hatalmas Isten,Ur a sotetseg,vilagossag felett,mindent cselekszik)

Monda azért néki Pilátus: Nékem nem szólsz-é? Nem tudod-é hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? 11. Felele Jézus: Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked: nagyobb bűne van azért annak, a ki a te kezedbe adott engem Janos 19:10,11

(Are putere si autoritate asupra deciziilor si oamenilor)

A mai nap kerdese:Mit tanultunk Isten hatalmassagarol? Mit jelent ez szamunkra ,milyen hatassal van eletunkre?)

DIJAZVA VOLTAMMelyet eloszor is koszonok Maresz kedvessegenek,s orvendek hogy lelekben is at tudom olelni.S masodszor tteljes szeretettel adom draga Uramnak s Megvaltomnak mert"semmim sincs amit ne kaptam volna"S most kovetkezik a nehezebb dolog.A tovabbitas,habar kisse megkonnyitette dolgom Maresz es Timi mert neheny kedvencemet elloptak elolem de meg igy is maradt joooooooo nehany akik kozul nehez valasztani.Megis megprobalom:

Marta(http://martaborzasi.blogspot.com/) nagyon kedves szivemnek,mint peldakep all elottem,olyan pontossag jellemzi

Judith(http://jadejoy.blogspot.com/_) olyan szelid kedvesseggel ertesit az ocean tulrol

Hanga(http://tahiblogom.blogspot.com/) alapos munkajaban,s kedves, segitokesz

Szilvia Rab( http://rabszilvia.blogspot.com/ ) nagyon kedves,huseges olvasom

Tunde Dajka(http://dajkatunde.blogspot.com/ ) huseges olvasom,kedves szivemnek,hianyzik nagyon mikor sokaig elmarad

Adina http://mikeadina.blogspot.com/) erzem irasaibol ,hogy megbizhato,oszinte de ugyanakkor kedvesen jatekosEs meg egy olvasomnak szivesen kuldom,s ezuttal felkoszontom


Svrakáné Zsuzsi

2009. július 7.

CRISTI CONSTANTIN BIZONYSAGTETELEAuzeam tot ce se întampla în jurul meu. Cei ce m-au scos m-au pus pe spate si mi-au fãcut respiratie gurã la gurã, am vãrsat apa afarã si imediat mi s-a limpezit privirea si am vãzut capete deasupra mea uitându-se la mine. Cei ce se uitau m-au întrebat dacã recunosc pe cineva…l-am recunoscut pe prietenul meu Mihai. A urmat apoi transportul, care a fost un drum dureros. La salvare m-a transportat un salvamar care m-a luat în spate, iar capul meu se bãtea de trupul lui. Mi-a fost foarte rãu si am vomat în timp ce salvamarul m-a dus spre salvare. Am ajuns la dispensarul medical care era exact lângã o discotecã unde ne petreceam noi noptile. Acolo mi-am revenit putin, iar între timp au ajuns si prietenii mei. Ei zâmbeau si credeam cu totii cã e ceva usor si cã îmi va trece…însã, din pãcate, cei de acolo si-au dat seama cã ceva nu e în ordine si m-au trimis la spitalul municipal din Constanta. La spital mi-au fãcut investigatii amãnuntite. M-au tinut o noapte într-un salon unde am crezut cã o sã mor. Nu puteam sã respir! Am cerut sã îmi punã oxigen si nimeni nu mi-a adus nimic. Nu am putut sã dorm toatã noaptea, iar în acea noapte m-au sunat pãrintii si piretenii de acasã.
La spital mi s-a spus cã e o problemã gravã si cã ma trimit la Bucuresti pentu cã se pot ocupa acolo de mine. Eu as fi vrut sã mã opereze acolo, pentru a termina odatã totul, însã medicii mi-au explicat cã e mai bine pentru mine sã merg. Nu mi-au spus clar ce am, stiam doar cã e o problemã gravã.
Spune-mi, te rog, cum au primit pãrintii tãi vestea?
Au fost disperati. Tata a ajuns a doua zi dimineata la Constanta. Probabil cã tatãlui meu medicii i-au spus ce am, însã mie nu mi-au spus nimic.Ce s-a întâmplat dupa ce ai mers la Bucuresti?
Au fost cele mai grele zile din viata mea. Drumul de la Constanta la Bucuresti a fost o corvoadã…am fãcut 6 ore…era foarte cald, ceream apã si nu mi se dadea decât o batistã udã ce mi-o puneau pe buze. Când am ajuns la “Spitalul Bagdasar” m-au dus la camera de urgentã unde mi-au fãcut controale, m-au intepat peste tot si…doar la umeri am simtit. M-au urcat direct la A.T.I unde nu vorbea nimeni pentru cã erau doar muribunzi si se auzeau doar aparatele. Mi-au continuat investigatiile, iar tata era nevoit sã stea pe holurile spitalului pentru cã nu avea voie sa stea cu mine.
A doua sau a treia zi am intrat în operatie. În acele momente nu m-am mai temut…practic nu îmi mai pãsa. Asteptam sã ma opereze repede ca sã termin odatã si sã îmi revin. Aflasem ce am dupã câteva zile din discutiile doctorilor, însã nu stiam cã voi rãmâne paralizat pe viatã. Mi-au fãcut operatia si m-au transportat într-un salon izolat de la A.T.I. unde tata nu avea voie sã intre. Am stat o sãptãmânã în acel salon dupã care am fost mutat. Am stat în acel spital pânã în 25 septembrie.
Zilele petrecute în spital au fost foarte grele si era o cãldurã insuportabilã. Tatãl meu a stat lângã mine tot timpul în care am fost internat în spitalul Bagdasar din Bucuresti.Când ti-ai dat seama cã nu o sã îti mai revii poate niciodatã?
Mi-am dat seama cã nu o sã îmi mai revin la sala de sport când am vazut cât de greu se fãceau exercitiile fizice si am întâlnit personae în scaunul cu rotile dupã un an sau doi de la operatie. În acele momente m-am descurajat pentru cã stiam cã mã asteapta o situatie asemãnãtoare.
Cum te vedeai pe tine în acele momente?
Faptul cã am fost o persoanã activã m-a fãcut sã îmi fie greu sã stau în spital tintuit într-un pat. Am stat la orizontalã mai bine de o lunã. Nu aveam somn, deasupra usii din salon era un ceas. Tin minte cã numãram secundele. Nu dormeam mai mult de o orã sau douã pe noapte.
Ce s-a întâmplat dupã ce ai iesit din spital?
Dupa cele trei luni petrecute în Bucuresti, au mai urmat douã luni petrecute la un spital de recuperare din Mangalia. Am ajuns practic înapoi la mare unde am fãcut exercitii pentru recuperare. Dupã cele douã luni petrecute în Mangalia, am ajuns acasã dupa cinci luni în loc de cinci zile de vacantã.
Când am ajuns acasã am fost foarte afectat si îmi petreceam majoritatea timpului uitându-ma la televizor pentru cã nu îmi mai doream altceva decât sã treacã timpul.Am fost înconjurat cu dragoste de familia mea si de prietenii mei care m-au ajutat ori de câte ori am avut nevoie. Mã bucuram pentru vizite, dar dupã ce ei pleacau si venea noaptea nu puteam sã adorm, ci mã gândeam la cum a fost viata mea înainte si cum ar fi fost viata mea dacã as fi fost sãnãtos.
În acele momente grele pentru viata ta, cum priveai spre viitor?
Eram asa de disperat în acele momente încât nu mã mai interesa si nu mai priveam spre viitor. Practic, nu mai consideram cã meritã sã trãiesc în acea situatie. Eram disperat, supãrat si mã vedeam neputincios. Asta ma fãcea sã mã simt inutil si nu mai credeam cã meritã sã trãiesc. Pe parcursul timpului acesta, gândirea mi s-a agravat. De câteva ori am spus cã nu mai meritã sã trãiesc. Zbieram, dãdeam cu mâinile cum puteam. Aveam nervi si uneori nu mã puteam controla.
Dupã o lunã am fost internat trei sãptãmâni la Alba Iulia pentru recuperare, apoi trei saptamâni la o clinica în Baile Felix. În iulie 1998 tata a decedat dupã ce s-a constatat cã are cancer la plãmâni. Aceastã situatie mi-a dat viata peste cap si mai tare. Cu totii am fost foarte afectati, tata a murit cu gândul la mine. Dumnezeu însã a fost cu noi si am trecut peste momentele dificile.
As vrea ca în continuare sã ne vorbesti despre întoarcerea ta la Dumnezeu!
În acelasi an am mers la Cluj la recuperare. O verisoarã de-a mamei care mergea la biserica baptistã venea sã mã viziteze. Ea îmi mai spunea câte ceva despre Dumnezeu. Îmi aduc aminte cã spuneam cã nu existã Dumnezeu pentru cã dacã ar fi existat nu ar fi îngãduit atâta suferintã. Mama mea încerca sã mã linisteascã însã eu continuam sã spun cu voce tare cã Dumnezeu nu existã. Dupã un timp verisoara mamei mi-a spus de o familie care are o fatã cu un handicap si care vrea sã vinã sã mã viziteze. Am aceptat. Acesti oameni mi-au spus de Dumnezeu, fetita m-a tinut de mânã, mi-a recitat psalmi si s-a rugat pentru mine. Tin minte cã i-am ascultat fãrã sã îmi fie jenã de cei din salon. Atunci a fost prima datã când am auzit vorbindu-se de Dumnezeu într-un mod clar si pe întelesul meu. Pe fetitã o cheama Beky – are tipãritã o carte – si ea avea 12 ani. Ei mi-au dãruit o carte cu Joni Erickson Tada si citind-o mi-am dat seama cât de asemãnãtoare erau vietile noastre.
A trecut timpul…cum ai ajuns sã Îl cunosti pe Dumnezeu?
Prin niste vecini baptisti. A venit Ionicã Onea, care se ocupa de o lucrare cu persoanele cu handicap. Acest om a avut multã rãbdare cu mine, venind în mod regulat sã îmi spunã de Dumnezeu si sã se roage pentru mine. Timp de ani de zile nu am putut sã mã rog si sã iau nici o decizie în ceea ce priveste relatia mea cu Dumnezeu dovadã a faptului cã m-am botezat dupa cinci ani de la accident. Mi-au trebuit practic câtiva ani sã încep sã înteleg de ce sunt asa si ce trebuie sã fac. Am început sã îmi doresc în 2002 sã merg la bisericã pentru a veda cum este. Schimarea mea a fost una lentã si a durat câtiva ani. Eu citeam cãrti…am început sã citesc Biblia si sã înteleg cã viata mea nu e bunã, cã nu sunt pe un drum bun, cã trebuie sã schimb anumite lucruri în viata mea. Am înteles cã Dumnezeu îngãduie în viata oamenilor anumite lucruri…am început sã mã rog împreunã cu fratele Onea, iar apoi singur si asa am vãzut si am simtit cum viata mea se schimba. Mergeam la bisericã unde eram impresionat de numãrul mare de tineri care mergeau acolo. Pare surprinzãtor, dar am avut unele împotriviri din partea familiei mele care nu era de acord cu alegerea mea.
Cum te-ai hotãrât sã te botezi?
Am fost la un botez la Biserica Baptistã Cetatea din Alba Iulia si acolo am vãzut oameni îmbrãcati în haine albe care au spus cum Dumnezeu le-a schimbat viata. Dupã un an de la acel eveniment, pe 29 septembrie 2002, când ar fi trebuit sã fie ziua de nastere a tatãlui meu, am hotãrât sã mã botez.
La botez ai depus o mãrturie ce a socat si a uimit întreaga audientã…atunci ai fãcut urmãtoarea afirmatie: ”Nu as da viata pe care am avut-o înainte pe viata care o am acum”. Îti menti aceastã afirmatie si acum dupã sapte ani de la botez?
Da! Am spus cã nu dau viata mea de acum pe cea dinaintea accidentului. Îmi sustin aceastã afirmatie. Chiar dacã sunt într-un scaun cu rotile si stau pe pat de 12 ani, mã simt împlinit, fericit si spun cu toatã tãria cã nu as putea sã mai trãiesc departe de Dumnezeu. Am mai spus ceva atunci si anume cã nu este nevoie sã ajungã nimeni în situatia mea ca sã se întoarcã la Dumnezeu. Pe mine Dumnezeu m-a mai încercat pânã la accident. Uneori a încercat sã îmi schimbe viata, însã eu nu am ascultat. Cred cã în cazul meu nu a fost altã solutie decât sã mã aseze într-un pat, dar…sã îmi salveze viata, sã îmi deschidã ochii si sã îmi arate cum trebuie sã trãiesc.Stiu cã tu, chiar în aceastã situatie, faci anumite lucrãri pentru Dumnezeu. În ce consta aceste lucrãri?
E o bucurie pentru mine cã asa cum sunt, imobilizat la pat, pot lucra ceva singur. Mã simt util lucrând la calculator. Site-urile pe care le-am fãcut au fost fãcute gratis si de asemenea nu o sã lucrez pe bani pentru cã l-am rugat pe Dumnezeu sã mã ajute sã pot face ceva si sã nu fiu ca o legumã. El mi-a dat sansa sã lucrez pe caluculator fãcând site-uri. Lucrez astfel pentru Dumnezeu, fãcând si întretinând diferite situri crestine si vorbind prin intermediul interenetului despre Dumnezeu cu diferiti oameni.
În viitor mi-ar placea sã lucrez cu persoane cu dizabilitati. Sunt multi care nu mai vãd nici un rost în aceastã viatã.
Stiu cã mâinile îti sunt afectate de paralizie si cã degetele nu le poti folosi. Cum reusesti sã te descurci?
Pãi…scriu cu podul palmei de la mâna stângã, iar când folosesc mouse-ul, pun mâna dreaptã pe mouse si misc cu ea – aceastã mânã este mai afectatã de paralizie – si cu podul palmei de la mânã stângã dau click.Multi tineri vãd sãnãtatea ca ceva normal, faptul cã pot merge , cã pot auzi sau vorbi…cred ca e ceva ce le apartine. Ce le transmiti acestor tineri?
Cât esti tânãr ai impresia cã ti se cuvine sã fi sãnãtos, dar nu e chiar asa. Am cunoscut multi tineri cu afectiuni grave de sãnãtate, dar care nu si-au pierdut încrederea în Dumnezeu. Sfãtuiesc tinerii sã vadã viata ca un dar si sã stea aproape de Dumnezeu.
Îi provoc pe cei ce citesc acest interviu sã caute sã se implice mai mult…la bisericã, la scoalã si în familie…sã trãiascã frumos, sã aiba acel caracter plãcut si deschis. Sã se vadã faptele mai mult decât vorbele si sã fie sensibili la nevoile celor din jur.
As dori ca pe finalul acestui interviu sã le transmiti ceva celor care au probleme de sãnãtate.
Le spun cã orice s-ar întâmpla în viata lor sã nu îsi piardã încrederea în Dumnezeu pentru cã El e real! Ne cunoaste problemele si orice ar fi nu trebuie sã ne îndepãrtãm de El. Ni se întâmplã sã trecem prin probleme, însã orice s-ar întâmpla nu trebuie sã ne lãsãm de Dumnezeu pentru cã doar El ne dã pace, sperantã si siguranta mantuirii.

2009. július 6.

MIELOTT TOVABB MENNEK

A Biblia tanulmannyal szeretnem ide masolni egy fiatal testver bizonysagtetelet mely hasonlatos a Joni Ericson eletevel.A gyulafehervari roman baptista gyulekezethez tartozik.Ezert romanul teszem ki.Ha valaki igenyelni le lehet forditani.

CRISTI CONSTANTIN-Interviu pe Flacarainchinarii

Eram tânãr, aveam o mica afacere, eram cunoscut si apreciat de cei din jurul meu. Mã vedeam un bãiat atrãgator si destul de puternic. La un an dupã terminarea liceului am mers la mare unde am sãrit pentru ultima datã în apa pentru ca am sarit în cap…am paralizat, iar din acel moment viata mea a luat o nouã intorsãturã.
Salut Cristi. As vrea sã te prezinti pentru început si sã ne spui ce îti place sã faci?
Pãi…dupã cum ai spus, numele meu este Cristi Constantin, am 31 de ani si sunt din Alba Iulia. Îmi place sã citesc, sã lucrez la calculator, sã cãlãtoresc (desi sunt limitat acum), sã urmãresc anumite emisiuni pentru a fi informat si, nu în ultimul rand, îmi place sã-L mãrturisesc pe Domnul.
În prezent esti paralizat, ai o viatã cu greutãti si bucurii, o viatã destul de incomodã, dar în acelasi timp plinã de satisfactii spirituale…As dori sã o luãm de la îmceput, sã discutãm de copilãria ta si sã vorbim de viata pe care ai avut-o înainte de accident. Asadar, cum a fost copilãria ta?
Pot spune cã viata mea a fost fericitã. Familia m-a sprijinit mereu si întodeauna am avut multi prieteni. Am crescut într-o familie modestã si de-a lungul timpului am avut clipe fericite, dar si perioade foarte dificile.
În primi sase ani viata mea a fost diferitã de a altor copii. Am avut astm bronsic si astfel multe din acele zile mi le-am petrecut în spitalele din Alba-Iulia, Cluj Napoca si la minele de sare de la Slãnic Moldova. La vârsta de 11 luni, astmul pãrea imposibil de tratat, dar dupã 3 ani petrecuti la minele de sare, boala a dispãrut într-un mod aproape miraculos.
În anul 1983, într-o zi cãlduroasã de varã, am mers cu câtiva prieteni în pãdurea din apropierea orasului pentru a culege ciuperci. Alergând, am cãzut pe burtã si m-am lovit de butucul unui copac. Am fost dus la spital unde am fost operat de urgentã pentru cã suferisem o rupturã a ficatului. Aveam doar 5 ani si jumãtate si o noua loviturã mã lovise fulgerãtor. Doar Dumnezeu mi-a salvat viata, din nou!
Stiu cã ai fost un tânãr adolescent nu prea cuminte…Povesteste-ne putin despre perioada de liceu?
Tot timpul am fost un tip energic, iar la liceu nu m-am lãsat mai prejos. Am avut niste ani de liceu frumosi, desi regret unele chestii pe care le-am fãcut. Problema cea mai mare a fost cã nu am avut nici o relatie cu Dumnezeu, nu am cãutat-o, nu aveam nici o atractie fatã de bisericã si aveam impresia cã la bisericã merg doar bãtrânii. Nu am avut nici un coleg care sã îmi spunã: “Cristi, te invitãm la noi la bisericã!”.
Am avut preocupãri ca discoteca, balurile de la liceurile din oras unde eram nelipsit, ieseam mult cu fete, vorbeam urât, fãceam lucruri pe care le regret. Imi plãcea foarte mult sã dansez, dar nu îmi plãcea sã fumez sau sã beau alcool…Însã, în rest, am fãcut tot ce se putea face.
Stiu cã erai un bãiat curtat…
Da…eram un bãiat curtat, am avut succes la fete, eram destul de cãutat în acea perioada. Acum însa nu mai este cazul. Îmi plãcea la nebunie sã dansez si sã flirtez cu fetele.
Spune-mi, te rog, care erau idealurile tale în perioada liceului ?
În liceu as fi putut sã fac mult mai multe lucruri de cât am realizat, însã pentru mine erau mai importanti banii, sã am bani pentru a iesi în oras, sã am haine de firmã si o pozitie socialã cât mai bunã. Mã interesau practic aceleasi lucruri care îi intereseazã pe multi tineri în ziua de azi. Pentru mine era mai importantã clipa decât viitorul.
Ce pãrere aveai de tine în acea perioadã?
Mã vedeam un bãiat atrãgator, destul de puternic. Eram destul de aspru si sãream destul de repede la bãtaie. Nu permiteam nimanui sã îmi comenteze…eram dur, artãgos si tupeist, dar în acelasi timp eram si un bãiat bun!
De colegi eram vãzut foarte bine si chiar eram un lider între ei; practic, eram respectat.Stiu cã ti-ai deschis o afacere la un moment dat…cum s-a întâmplat?
Pe perioada clasei a 12-a am lucrat deoarece pentru mine erau mai importanti banii decât scoala. Dupã terminarea liceului mi-am deschis o micã afacere, eram comerciant, vindeam haine si încãltãminte. Fãceam pietele din judetele Alba, Hundeoara si Cluj. Mi-am iubit meseria pentru cã mi-a plãcut si îmi place sã lucrez cu oamenii.
În acea perioadã gândurile mele erau îndreptate spre bani, spre a avansa material, iar partea spiritualã nu exista în acel moment.
As vrea sã trecem putin la evenimentul care ti-a schimbat viata. Spune-ne te rog cum s-a întâmplat evenimentul ce avea sã te schimbe pentru tot restul vietii?
Se întâmpla la un an dupã terminarea liceului. Eram cu un grup de prieteni cu care am mers pentru 4-5 zile la mare. Ne-am cazat la Costinesti unde mi-am petrecut timpul distrându-mã în discoteci si restaurante.
Într-o dimineatã (era de fapt ora 15:00, însã pentru noi era dimineatã) a venit în camera mea un prieten si ne-a trezit. Am iesit pe plajã, am mers pe jos pânã la epava din Costinesti unde am adunat scoici. Ne-am întors înapoi în zona obeliscului din Costinesti unde ne-am pus cearsafurile pentru a face plajã. La un moment dat m-am ridicat si am fugit spre mare…am intrat in valuri si am sãrit cap…si s-a întâmplat nenorocirea.
Ce s-a întâmplat?
Am dat cu capul de o dunã de nisip si am rãmas acolo. Simteam o presiune puternicã la nivelul capului. În acele momente n-am stiut ce se întâmplã…m-am zbãtut si am observat cã nu pot iesi din apã. Oamneii treceau pe lângã mine, copiii chiuiau…eram perfect constient, stãteam cu capul în apã, însã nu puteam sã mai ies. Ceva din mine îmi spunea cã acolo o sã îmi gãsesc sfârsitul. Am vãzut în fata ochilor familia mea si simteam atunci cã prin tot ce am facut în viata i-am dezamãgit. Usor, dar sigur am început sã trec din aceastã lume si am început sã vãd o luminã mare. Atunci am simtit cã cineva m-a prins, m-a tras afarã si am început sã aud zgomotele fãcute de oamenii din jurul meu. Viata mea a fost aproape terminata, însã Dumnezeu a îngãduit sã îmi mai dea o sansã pentru cã dacã muream as fi fost pierdut pentru totdeauna.
Ce s-a întâmplat dupã ce te-au scos din apa?

Folytatom.

ISTEN NEVEI VII-IK LECKE

A Teremto Atya ELOHIM az EL ELION nev alatt is kijelenti magat.
Leforditva MAGASSAGOS ISTEN vagy EROS ISTEN.
Eloszor a Szentirasban a Mozes I konyve 14:20-ban talakozunk ezzel a nevvel
Áldott a Magasságos Isten, a ki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada néki mindenből.

El Elion az ellenseget Abraham kezebe adta.O nepe vedoje,szabaditoja.
És eszökbe vevék, hogy Isten az ő sziklájok, és a felséges Isten (EL ELION)az ő megváltójok.
Mert aki Istenben bizik:
Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Akkora szukseg van arra hogy Istent megismerjuk szemelyesen,tudjuk Kicsoda O ,El Elion.Ha Isten nem lenne oly magassagosan az embere felett,semmi eselyunk arra hogy helytalljunk e vilagban.Kiteve a gonosz kedvenek.Viszont a dolgok nem igy allnak.
Az alabbi versek bemutatjak Isten Hatalmat.Hadd olvassuk el figyelmesen es elmelkedjunk rajta s jegyezzuk fel mit is mond EL ELION nagysagarol.

Daniel 4:31,32

És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emelém, és az én értelmem visszajöve, és áldám a felséges Istent, és dícsérém és dicsőítém az örökké élőt, kinek hatalma örökkévaló hatalom és országa nemzedékről-nemzedékre áll. 32. És a föld minden lakosa olyan mint a semmi; és az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, a ki az ő kezét megfoghatná és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél?

Ezsaias 14:24,27

Megesküdött a seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen, mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém
Mert a seregek Ura végezte, és ki teszi azt erőtelenné? Az ő keze fel van emelve; ki fordítja el azt?

Ezsaias 46:9-11

Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. 10. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat; 11. Ki elhívom napkeletről a sast, meszsze földről tanácsom férfiát; nem csak szóltam, ki is viszem, elvégezem, meg is cselekszem!

Daniel 2:20-23

Szóla Dániel, és monda: Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké: mert övé a bölcseség és az erő. 21. És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcseséget a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. 22. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a setétségben; és világosság lakozik vele! 23. Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcseséget és erőt adtál nékem, és mostan megjelentetted nékem, a mit kértünk tőled; mert a király dolgát megjelentetted nékünk


Mindezek alapjan tudva hogy Kicsoda a mi Megvalto Atyank van-e meg okunk aggodalomra?
Vagy megbizunk Benne ,a korulmenyek,nehez idok ellenere,tudva hogy miden az O hatalma alatt van semmi sem valtozik mozdul Nelkule.EL ELION az aki kezeben tartja a vilagmindenseget.

2009. július 5.

ISTEN NEVEI VI-IK LECKE

Lehet hallottatok vagy eppen feltettetek ezt a kerdest:"Miert szulettem?Miert is elek?"
Minden ember fel kene tegye ezeket a kerdeseket,hogy megtudja miert el ezen a foldon.
Miert szulettel meg? Miert hatarozott Isten ugy hogy e vilagra hozzon?
Miert ugy ahogy a Zsoltar 139:13 irja: Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.
Ha meg tudsz felelni ezekre a kerdesekre akkor azt jelenti megtalaltad eleted celjat ezen a Foldon.
Ezsias 43-ban ezt olvassuk:És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy(1)
Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek(4a)
. Mindent, a ki csak az én nevemről neveztetik, a kit dicsőségemre teremtettem, a kit alkottam és készítettem!(7)
Isten azt mondja hogy jovetelunk ebbe a vilagba nem a veletlen jateka ,hanem O hatarozott igy,azert hogy bennunk tukrozodjek O es masok szamara Ot magmutassuk.Milyen fontosak vagyunk Isten szemeben!
Lehet arra gondolsz miert is jottem erre a vilagra kinlodni,szenvedni?
De nezzunk fel arra aki teremtett az O dicsosegere s azonnal minden megvaltozik.

Mit is jelent az hogy Isten dicsosegere voltunk teremtve?
A "dicsoseg" szo a gorogben"doxa" "hu kepmas,bemutatani valamit vagy valakit igazi fenyeben"
Tehat Istent dicsoiteni azt jelenti hogy mi arra hivatattunk hogy Istent kepviseljuk ebben a vilagban ,Ot az igazi fenyeben mutassuk be.
Micsoda elhivas! Milyen nemes celra teremtve! Ezert hordozzuk a kereszteny nevet!

Mert arra hivatattunk hogy Istent kepviseljuk Ki maganak teremtett minket!

Jo feltennunk ujra meg ujra a kerdest:Tukrozi -e eletem Isten dicsoseget?Isten dicsosegere elek-e vagy idegen isteneket allitottam fel magamnak?

Egy ember boldogsaga szorosan kapcsolatban van azzal a tisztelettel melyet vagy Istennek vagy valamely mas szemelynek vagy eppen egy dolognak ad elete folyaman.

Gondolkozzunk el azon erezzuk-e Isten szeretetet eletunkben?S mikent nyilvanul ez meg eletunkben.

Az Uj Szovetseg kifejezi ertelmet annak melyre az ember volt teremtve.Jelenesek 4:11
11. Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.
Ez az Ige ramutat arra hogy Isten akarata altal teremtetett az ember s nem veletlenul.

Az O Neve ELOHIM-Hatalmas Isten,Teremtoje a lathato s lathatatlan dolgoknak.

Tehat a Biblia az mely felel ezekre a kerdesekre:"Miert szulettem?Miert eleK?"

Hogy az ember Isten dicsosegere volt teremtve.Hogy Ot tukrozze,kepviselje ezen a foldon.

Isten jelleme ez:szeretet,bekesseg,szelidseg,josag, s irgalmassag.

Mikor az ember megerti elete ertelmet,celjat igazi elhivasat,felfigyel Teremtoje jellemere.
Megallunk napi rohangalasunkbol s komolyan feltesszuk a kerdest:
Miert is elunk?

Betoltjuk -e elhivasunkat?Isten jellemet tukrozve?Az O dicsosegere elni?

Istennek csodalatos terve van mindannyiunkkal!

Jo ezeken elmelkedni.
Ki is szamomra ELOHIM? Megvalto vagy Itelo?

2009. július 3.

KISERI VITT RA


Olyan szepen irt olvasoirol hogy nem tudtam visszautasitani,vagy elmenni mellette mintha nem lattam volna.Kosz

ISTEN NEVE 5-IK LECKE

Az elso nev mely alatt Isten kijelenti magat az Otestamentumban

ELOHIM

Igy olvassuk Mozes elso konyveben :Kezdetben teremté Isten(ELOHIM) az eget és a földet.

Mozes V-ik konyveben: Mert az Úr, a ti Istenetek, isteneknek Istene, és uraknak Ura; nagy, hatalmas és rettenetes Isten, a ki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. 10:17

A jelentese leforditva EL=nagy,eros,s a Bibliaban Isten hatalmat fejezi ki.
"HIM" tobbesszamot jelent .

Azt jelentene vajon ezt hogy tobb Isten van?Semmikeppen sem hisz meg van irva
. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk,(ELOHIM) egy Úr .Mozes V.6:4

Az Atya,Fiu, Szentlelek harom isteni szemely,de egy es ugyanaz az Isten.A Biblia arra tanit hogy mindharom Szemely reszt vett a teremtesben.
és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett Mozes I konyve 1:2,3 . És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság
Isten Fiarol ez van megirva a Kolossze level 1:16-ban
Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek
Tehat az egy Isten mindharom Szemelye reszt vett a teremto munkaban mely jol ki van felyezve a Mozes I konyve 1:26-ban
És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra

Mi a lenyege annak hogy Isten teremtette az embert s nem veletlenul jelent meg?Mi a haszna az embernek abbol hogy ELOHIM a tamasza,s benne van bizalma?
Mivel Isten a Teremtoje mindennek s az embernek is.Honnan kapta az ember az eletnek lelket?
Miert teremtette Isten az embert?
Isten azert teremtette az embert hogy benne tukrozodjek dicsosege,jelleme,kepe,amelyet Neve is kifejez.
Mi Isten dicsosegere voltunk teremtve,egyedulallo minden szemely ,paratlan
Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. 14. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem
Zsolt.139:13-14
Vajon magunkeva tettuk -e elegge ezt a gondolatot?
Csodalatosan megkulonboztettel.Nem ismerek mas forditast ,de romanul igy szol:Sant o faptura minunata.
Hat nem csodalatos?Isten kepere teremtve?
Meglehet hogy olyan tehetetlenseget,hibat fedezzunk fel magunkban mely nincs kedvunkre,s elbatortalanit.Vannak sokan mozgasserultek.Vajon Isten hibat kovetett el?
Semmikeppen sem! Hany pelda van arra hogy Isten ilyenkeppen dicsoitette meg nevet,azokban a gyengesegekben.
És monda Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesenszóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. 11. Az Úr pedig monda néki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr? Mozes II.konyve 4:10-11

Feltevodik a kerdes:Miert is teremtett Isten ilyen hibakkal egyeseket,mely elter a teremtesi szabalyoktol?Miert engedelyezte Isten ezt?
A valaszt ugyancsak a Szentiras adja meg:
És a mint eltávozék, láta egy embert, a ki születésétől fogva vak vala. 2. És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született? 3. Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.Janos evangheliuma 9:1-3
Ha elegedetlenek vagyunk magunkkal vagy hozzatartozoink valamelyik tagjaval ne feledjuk az Igehez folyamodnunk:
Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.

Ha ketelkedunk abban amit az Ur mond megkeseritsuk szivunket s helyet adunk a sotetsegnek.
. Ki féli közületek az Urat? és ki hallgat az ő szolgája szavára? ő, a ki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez! Ezsaias 50:10
Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének.Zsolt.7:17
Hatalmas ,eros ,felelmetes Isten a mi Teremto Atyank.Elohim

ISTEN NEVEI 4-IK LECKE

Hat akkor valaszolok en a talalos kerdesre.Vagyis Kay Arthur konyve

A neveket csak felsorolom s utana egyenkent foglalkozom mindenikkel.

1.ELOHIM

2.EL ELION

3.EL ROI

4.EL SADAI

5.ADONAI

6.IEHOVA

7.IEHOVA IIRE

8.IEHOVA RAFA

9.IEHOVA NISI

10.IEHOVA NEKODISCHEM

11.IEHOVA SALOM

12.IEHOVA SAVAOT

13.IEHOVA RAAH

14.IEHOVA TIDCHENU

15.IEHOVA SAMA

2009. július 2.

PELDAKEPEM,VALASZ ADEL JATEKARA

Az en anyukam volt a legszelidebb leny akit ismertem eddigi eletemben.Nagyon alazatos volt,ritkan tatotta fel szajat hogy onmagat vedje amikor tamadas erte.Tole tanultam, hogy utaljam a pletykat es itelkezest.Nem tudom ha volt valami amihez nem ertett.Nagyon szepen kezimunkazott.Ha egyszer valamit meglatott azt addig kiserletezett mig megcsinalta.Sose tanult varni de meg kabatot is vart nekem.Ha valami szep ruhadarabot latott azt mar meg is varta nekem.Ertett minden mezei munkahoz.Es vegezte is.Ferjevel alazatos volt s negy gyermeket nevelt.
Tesztai kozismertek voltak.Kevesben orokoltem ot.Mindegyre fulemben csengett barhova mentem"Iren legy alazatos"Nem ertettem miert.
Csak az Ur tudott megszeliditeni.

16 eves voltam mikor anyukam gyomorrakban meghalt.

TALALOS KERDES

MELYIK AZ A 15 NEV MELY ALATT ISTEN MEGJELENIK A SZENTIRAS LAPJAIN.

MELYIK VAGY MELYEK AZOK A NEVEK MELYET SEGITSEGUL HIVA SZABADULASOD VOLT?

2009. július 1.

MI AZ AMI

Itt
http://atokeletesurtokeletlenszolgalolan-iri.blogspot.com/

ISTEN NEVE HARMADIK LECKE

Mielott tovabbmennenk Isten kulonbozo Neveit tanumanyozni elolvassuk a 20-ik Zsoltart,az eddig tanultak fenyeben.Vegul pedig neheny kerdes lesz mely rasegit arra hogy jobban megertsuk a benne talalhato igazsagokat.


2. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve. 3. Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged. 4. Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela. 5. Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat. 6. Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet! 7. Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével. 8. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. 9. Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk. 10. Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá

1.Olvassuk el ujbol a zsoltart s emeljunk ki minden olyan szot mely a bajrol,segitsegrol meg tamogatasrol beszel

2.Mit iger Isten ebben a Zsoltarban?

3.Mi annak a feltetele hogy Isten meghallgasson?Gondolod hogy Isten meghallgatja azt aki nem hivja?

4.E zsoltar alapjan mikent es honnan jon a szabadulas es a gyozelem?

5.Mi az a miben megbizol hogy a gyozelem zaszlajat lenghesd.

6.Mire tanit az elobbi kerdesre adott valasz Isten Neverol?

7.Megeri-e hogy Isten Nevet hivjuk segitsegul?Megeri-e hogy Neveben bizzunk?

Gondolkodj egy szemelyes peldan akar gyozelem akar legyozott legyen az.