2009. május 31.

2009. május 30.

TEVES VEZETESI MODSZEREK(folytatas)

F.BELSO ERZESEK,BEKESSEG- erzesek alapjan vett dontesek,mint Isten akaratanak felismerese.Azon a hiten alapszik hogy a Lelek altali vezettetes azt jelenti hogy a bennunk lakozo Szent Lelek a bekesseg erzetet adja ami a jo dontes hozatal egyik jele.Ez egy elegge bizonytalan erv arra donteseink jok.

1.Sok esetben igaz az hogy erzeseink bizonyitjak Isten vezeteset eletunkben,nem feledhetjuk hogy az erzesek hullamzoak s el tavolithatnak Isten Igejetol es akaratatol.
Peld.14:12-13
Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.
Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.
Jer.17:9
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt

2.Ezek az Igek nem a szemelyes dontes hozatalra hivatkozik ,hanem:

a) valtozasok viselkedesunkben

Roma 8:14Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

Gal.5:18 Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt

b)gyulekezeti egyseg
Kol.3:15

És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek

c) A Szentlelek vezerlete az Uj Szovetseg megirasaban

Janos 16:12-14
Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.
De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

G.AZ UTANZAS- a célok és tervek beállítása a vágy alapján, hogy olyanok legyenek, mint olyan mások, akiket csodálunk.Ezt a modszert hatarozottan vissza kell utasitani ket okbol is:

1.A Biblia ramutat arra hogy ez a a test munkaja melynek forrasa az irigyseg es versengesi vagy.
2 Mozes 20:17 Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé

1 Kor.3:4-5

Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é?
Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta.

Gal.5:24-26
A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők

Filip.1:15 Némelyek ugyanis irígységből és versengésból is, de mások jóakaratból is hirdetik a Krisztust

2.A Biblia arra tanit hogy a Szentlelek minden hivot egyeni szolgalatra hiv el hasznalva szellemi ajandekait.

1 Kor.12:4-11
A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.
Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;
De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.
Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is.

Janos 21:22Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, a míg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem

KI SEGIT?

Ez jott a level taramban.Mit ertsek ezalatt?:

Dear Yahoo! 360° customer, To read this in Vietnamese, please use the link at the bottom of the message. We will be officially closing Yahoo! 360° on July 13, 2009, to focus our efforts on making your new profile on Yahoo! the place where you connect with the people who matter to you most. As a result, you will need to move your 360° information to your new profile before this date. After July 12, 2009, your content on Yahoo! 360° will no longer be accessible. Here are some details to guide you through this transition. What you need to move to your new profileYour 360° information will not be automatically transferred to your new profile on Yahoo!. To move your profile photo, nickname, and any personal status messages, you'll need to first save or download them before July 13, 2009. Once you've saved this information, you can later upload it to your new profile. Be sure to head over to your new profile soon so you can make it look just the way you want. What to do with your blogBe sure to take your blog with you as part of this transition process. To help, we've built a blogging tool for you in your new profile on Yahoo!. We've made the move easy; it takes just one click to take your posts with you. If you'd prefer to take your blog to a different website instead, you can download an archive of your posts and transfer them to your new blog space. Click here to read more about your blogging options.

2009. május 29.

TEVES VEZETESI MODSZEREK(folytatas)

D.HAMIS PROFETAK-Dontesek hozasa olyan kijelentesek alapjan mely egy olyan embertol szarmazik ki az Ur neveben szol de elete es tanitasa nem egyezik Isten igejevel.
Ilyen esetben:

1.A hivo koteles az Ige alapjan megvizsgalja a kijelentest,mert sok hazug profeta van a vilagban. 5Mozes 18:20-22

De az a próféta, a ki olyat mer szólani az én nevemben, a mit én nem parancsoltam néki szólani, és a ki idegen istenek nevében szól: haljon meg az a próféta.
Ha pedig azt mondod a te szívedben: miképen ismerhetjük meg az ígét, a melyet nem mondott az Úr?
Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól!
Mate 24:11

És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek
1 Janos 4:1-3
Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.
Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;
És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.
2.Nincs Ujszovetsegi alapunk(peldank) arra hogy a profetanal keressuk a vezetettest; a Szentlelek eljovetele utan a profetalas Isten akaratanak bizonyitasara szolgalt s nem a kijelentesere.

Apost.Csel.21:1-14
A mint pedig, ő tőlük elszakadván, elindultunk, egyenesen haladva Kóusba érkezénk, másnap pedig Rhodusba, és onnét Patarába.
És mikor találtunk egy hajót, mely Fenicziába méne által, abba beülvén, elhajózánk.
És miután megláttuk Cziprust és elhagytuk azt balkézre, evezénk Siriába, és Tirusban köténk ki: mert a hajó ott rakja vala ki a terhét.
És ott maradánk hét napig, miután feltaláltuk a tanítványokat, kik Pálnak mondják vala a Lélek által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.
Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén, elutazánk; kikísérvén bennünket mindnyájan feleségestől, gyermekestől egészen a városon kívülre. És a tenger partján térdre esve imádkozánk.
És egymástól elbúcsúzván, beülénk a hajóba, azok pedig megtérének az övéikhez.
Mi pedig a hajózást bevégezvén, Tirusból eljutánk Ptolemaisba; és köszöntvén az atyafiakat, nálok maradánk egy napig.
Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ő vele valánk, érkezénk Czezáreába; és bemenvén a Filep evangyélista házába, ki ama hét közül való vala, ő nála maradánk.
Ennek pedig vala négy szűz leánya, a kik prófétálnak vala.
Mialatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való próféta, névszerint Agabus.
És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Lélek: A férfiút, a kié ez az öv, ekképen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.
Mikor pedig ezeket hallottuk, kérők, mind mi, mind az oda valók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.
De Pál felele: Mit míveltek sírván és az én szívemet kesergetvén? mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért.
Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván: Legyen meg az Úrnak akaratja.

E.TEVES TANACSADAS- Dontes hozatal olyan tanacsok alapjan amit olyan joakaratu baratok adnak melyek hiszik hogy ismerik Isten akaratat,de kik hagytak hogy szemelyes erzeseik eltorzitsak az itelokepesseget.

Mate 16:22 -23 -
És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.
Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.

Apost.Csel.21 :12 Mikor pedig ezeket hallottuk, kérők, mind mi, mind az oda valók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe

MIOTA MEGTERTEM

Szivemhez nott a zsido nep s nagy eloszerettel olvasok roluk ,most is ezt olvastam a Fuszereslelek blogrol:
Ma éjjel tanulunk. Tesszük ezt abból az alkalomból, hogy Isten ezen a napon adta nekünk a Tórát. Holnap minden zsinagógában felolvassák a tíz parancsolatot, utána pedig tejes ételeket eszünk. Dávid szerint egész nap fagyizunk. Hát, ha tényleg 18 fok lesz, akkor inkább forró csokoládét kortyolgatunk! :-) Akinek van kedve velünk tanulni, az jöjjön a Bálint házba!Én 23 órakor a vajról-margarinról szeretnék beszélgetni az egybegyültekkel és elkészíteni pár tejes falatkát.
Ez a Savuot unnepuk alkalmabol.

TEVES VEZETESI MODSZEREK

A. JOVENDOMONDAS-tudakozas a jovo irant,vagy titkos ismeretek felfedezese,varazslo eszkozokkel.
2 Mozes 22:18-Varázsló asszonyt ne hagyj életben.

5 Mozes 18:9-14-
Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint.
Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a , tűzön se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;
Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző;
Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.
Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.
Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.

Jo most gondolnunk arra mennyire elterjedt orszagunkban a jovendomondas gyakorlasa kulonbozo modszerekkel

B.TALALATOK-kulonbozo metodusok hasznalata a dontesek vetelekor- azon a hiten alapszik hogy Isten az aki adja az eredmenyt ilyen esetben

1.Sorsvetes-mely az Oszovetseg idejen megszokott volt

3 Mozes 16:7-10

Azután vegye elő a két kecskebakot, és állassa azokat az Úr elé a a gyülekezet sátorának nyílásához,
És vessen sorsot Áron a két fiatal bakra; egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért.
És áldozza meg Áron azt a bakot, a melyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul.
Azt a bakot pedig, a melyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába.

2.Az Uj Szovetsegben egyetlen helyen talaljuk meg ezt a modszert mely a Szentlelek kitoltetese elott volt( Apost.Csel. 1:26
Sorsot vetének azért reájok, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostól közé számláltaték. )
A mai hiveknek sokkal biztosabb modszer all rendelkezesukre.

C.A "gyapju" modszere-Ez a modszer kulonbozo jeleken alapszik melyet a hivo ker Istentol hogy akaratat megtudja.

Birak 6:36 -40
És monda Gedeon az Istennek: Ha csakugyan az én kezem által akarod megszabadítani Izráelt, a miképen mondottad,
Íme egy fürt gyapjat teszek a szérűre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz leénd: erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadítod meg Izráelt, a mint mondottad.
És úgy lőn. Mert mikor másnap reggel felkelt, és megszorítá a gyapjat, harmatot facsart ki a gyapjúból, egy tele csésze vizet.
És monda Gedeon az Istennek: Ne gerjedjen fel a te haragod én ellenem, hogy még egyszer szólok. Hadd tegyek kísérletet, kérlek, még egyszer e gyapjúval. Legyen, kérlek, szárazság csak a gyapjún, és harmat az egész földön.
És úgy cselekedék Isten azon az éjszakán, és lőn szárazság csak magán a gyapjún, míg az egész foldon harmat lon.
Az Ur Jezus a jelek kereset a hitetlenseggel tette egyenlove.

Lukacs 1:18-20
És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős.
És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked.
És ímé megnémulsz és nem szólhatsz mindama napig, a melyen ezek meglesznek: mivelhogy nem hittél az én beszédimnek, a melyek beteljesednek az ő idejökben
Mate12:39 Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kiván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele
Es parancsolja nekunk:
2 Kor.5:7(Mert hitben járunk, nem látásban )
Isten olyan hiveket akar kik ismerik hangjat-akaratat s alavetik magukat Neki hitben.

2009. május 28.

ISMETLEM AMIT EDDIG TANULTAM

Tanulmanyom cime HOGYAN ISMERJUK FEL ISTEN HANGJAT.Miert van erre szuksegunk?Mi a feltetele annak hogy ismerjuk Isten akaratat?
Ot feltetelt fedeztetett fel a tanulmany velem
.I.Megbekelt,helyes kapcsolatunk legyen Istennel Jezus Krisztu altal
II.Szukseges odasszanunk magunkat elo aldozatkent
III.Teljesek leven Szentlelekkel
IV.Akaratunk alavetese az Ur akaratanak
V.Alazatos ,szereny lelkulet kell jellemezzen
ALAPIGAZSAGOK ISTEN AKARATAROL
A.Fontos
2.Gyakran all ellentetben az emberi bolcsessegel
3.Szemelyes es az egyenhez szol
4.Szeretettel s gonddal tervezett
5.Gyakran folyamatosan van kijelentve
6.Imadsagunkra felel
7.Szellemi aldast s sikert eredmenyez
8.Megov Isten buntetesetol

B.Gyakran kerul ellentetbe az emberi bolcsesseggel

C.Szemelyes ,egyeni

D.Szeretettel,s gonddal tervezett


F.Mindig jo es igazsagos

F.Mindig jo es igazsagos

G.Harom kulonbozo emeleten lathato.
1. Isten szuveran akarata-terve a vilagmindensegrol elore elhatarozott

2.Isten moralis akarata-az Altala a bibliaban megadott parancsok,mely az embereket megtanitja mit higgyenek s mikent viselkedjenek

3.Isten szemelyre szabott akarata-az O terve melyet minden egyen szamara megszabott

H. Nagy szabadsagot adhat a hivonek

1.Olyan helyzetben amelyrol a Biblia beszel,Isten moralis akaratara kell hallgatnunk

2.Abban a helyzetben melyrol a Biblia nem ad parancsot vagy iranyelvet a hivo szabadon valaszthat a sajat belatasa szerint

3.Abban az esetben ha a hivo egyedul kell valasszon mikent kell cselekednie,donto a bolcs hatarozat vetel

4.Minden donteseben a hivo szem elott kell tartsa Isten szuveranitasat,s alazattal alavesse magat annak

Mely a jot koveti es Isten dicsoseget munkalja-illyennek kell lennie a dontesnek

EPER SAVANYUSAGNAK

A patent az enyem,azt hiszem meg senki sem keszitette.En is csak azert mert sajnaltam hogy lefagy.
Az egesz ev folyaman ero eperrol van szo,melynek eleg husos,tomott a gyumolcse s keso osszel mar nem tud beerni s csak felig erett meg zoldes epreket hasznalok.
Elkeszitek enyhen ecetes, cukros ,sos vizet s forron az uvegekbe helyezett eperre ontom.Tartositonak mustarmagot hasznalok.

Adina szivesen latlak.

MIVEL KENYEZTETEM TYUKOCSKAIM?Lathato.Nem?Foldieperrel.Nem azzal a naggyal sem a kozepessel hanem az aproval.Szoval az eros napsutes miatt kenyszer eres volt s szinte csak elfonnyadtak.A termes nagyon nagy volt de keves a minoseg.A felhasznalhato.S azt odadobtam a tyukoknak .Nagyon szerettek.S megszoktak,verik le egymast ha meglatnak engem az epresben.
Most az epreimrol:az a nagyszemu az felfutos eper( de nem akar csak kuszni) de ott is nagyszemu, husos,egesz nyaron ero gyumolcse van,meg van kozotte nem felfutos az is egesz nyaron erik amig leesik a der,es meg akkor is tele van eretlen vagy felig erett gyumolccsel.Ezt osszeszedem s nagyon finom savanyusag lesz belole.Ugy teszem mint a gogosart.
Az apro az mar a megszokott majusi foldieper.
Hogy errol eppen mi jutott eszembe? A magveto peldaja.

Ímé kiméne a magvető vetni,
És a mikor ő vet vala, némely mag az útfélre esék; és eljövén a madarak, elkapdosák azt.
Némely pedig a köves helyre esék, a hol nem sok földje vala; és hamar kikele, mivelhogy nem vala mélyen a földben.
De mikor a nap felkelt, elsüle; és mivelhogy gyökere nem vala, elszáradott.
Hat igy az epreimmel is,sok volt de nem lett minoseg mert hianyzott a megfelelo "jo fold".2009. május 27.

UJABB TALALOS


Mi az a vitamindus eledel mellyel kenyeztetem ezen a tavaszon tyukocskaim?
Persze ide meg azt is hozzafuznem hogy nap mint nap nem csak Maria reszet kell elvennunk hanem boven kijut Marta reszebol.Ugye?
Megha csak ketten vagyunk ferjemmel, egesz nap kijut a munkabol is.Ez a mindennapi rutin,fozes ,takaritas,ontozes,egy keves a kertben is,mert ugye a szarazsag nem sok munkat ad naponta,mivel meg a burjan se no.Ma peldaul segitettem ferjemnek a tuzifa behordasaban a szinbe.Vagyis o vagta(nagyon szereti) en hordtam, vagyis a talicska.Na meg aztan szinte ket hete kinozom magam az ugynevezett 90 napos dietaval,ma eppen gyumolcs napom volt, nem mondom milyen ehseg tombol a gyomromban,de majd kipotolom holnap mert hus napom van.Eredmeny? hat egyelore........majd maskor.Szoval roviden ez lenne.

KOVETKEZO ALAPIGAZSAG

G.HAROM KULONBOZO EMELETEN LATHATO

1. Isten szuveran akarata-terve a vilagmindensegrol elore elhatarozott
.Daniel 4:32 És a föld minden lakosa olyan mint a semmi; és az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, a ki az ő kezét megfoghatná és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél?
Job 11:7-10 Az Isten mélységét elérheted-é, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-é? Magasabb az égnél: mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál; hogy ismerheted meg? Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél.
Roma 11:33-36 Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai! Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa? Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? Mert o tole o altala es orea nezve vannak mindenek.Ove a dicsoseg mindorokke.Amen
Efezus 1:11 Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
2.Isten moralis akarata-az Altala a bibliaban megadott parancsok,mely az embereket megtanitja mit higgyenek s mikent viselkedjenek
.Roma 2:17-18 Ímé, te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel. És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, a melyek különböznek attól, mivelhogy a törvényből megtaníttattál
1 Tesz.4:3 Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok
1Tesz.5:18 .Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok3.Isten szemelyre szabott akarata-az O terve melyet minden egyen szamara megszabott
Roma 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
Zsoltar 3:5-6Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, az ő szentsége hegyéről. Szela. 6Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem
Zsoltar 16:5-7 az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.
Kolosze 1:9 Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben,
H. NAGY SZABADSAGOT ADHAT A HIVONEK
1.Olyan helyzetben amelyrol a Biblia beszel,Isten moralis akaratara kell hallgatnunk
Zsoltar 19:7-11Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.
Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.

Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.

Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.

Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is
2.Abban a helyzetben melyrol a Biblia nem ad parancsot vagy iranyelvet a hivo szabadon valaszthat a sajat belatasa szerint.

2 Kor.9:7
.
Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.
Apos.csel.5:3-4
Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy?

Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek

3.Abban az esetben ha a hivo egyedul kell valasszon mikent kell cselekednie,donto a bolcs hatarozat vetel

Peld.4:7

A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet


Jakab 1:5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

Efezus 5:15-16

Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:

Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok


Mely a jot koveti es Isten dicsoseget munkalja

1Kor.10:27-31


Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, a mit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
De ha valaki ezt mondja néktek: Egy bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége.
De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete?
Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, a miért én hálákat adok?
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek

4.Minden donteseben a hivo szem elott kell tartsa Isten szuveranitasat,s alazattal alavesse magat annak.

Jakab 4:13-16
Nosza immár ti, a kik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk


A kik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, a mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.

1Peter 5:6-7

Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.


NODDOGELUNK


Mar betoltotte a negy honapot,Iosua,Miriam es
Priscilla kisoccse.

2009. május 25.


B.Gyakran kerul ellentetbe az emberi bolcsesseggel


Ezsaias 55:8-9


Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
9.
Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!


Jakab 3:15-18


Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
16.
Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van


A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
18.
Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak


C.Szemelyes ,egyeni

Janos 21:22

Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, a míg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem

Zsoltar 32:8

Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged

Zsoltar 37:23

Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli.

D.SZeretettel,s gonddal tervezett

Efezus 1:11

Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,

Roma 8:28-29


Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.
29.
Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.

Jeremias 1:5

Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.


E.Gyakran folyamatosan van megjelenitve

Ezsaias 58:11


.
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, a melynek vize el nem fogy

Efezus 2:10

Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk

Filipi 2:13

Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből

Zsidok 13:21

Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen


F.Mindig jo es igazsagos

Roma 12:2És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
ALAPIGAZSAGOK ISTEN AKARATAROL

Ma csak az elsot veszem at.
A. FONTOS
1.Meghatarozza orokkevalosagunk sorsat.
Mate 7:14,21Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.
Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
1Janos 2:17
És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké
2.Az Urral valo kapcsolatunk alapja
Mark 3:35
Mert a ki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám
Janos 15:14-15
Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, a miket én parancsolok néktek. 15.Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek
3.Isten meg akarja ismertetni akaratat
Efezus 5:17
Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja
Kolosze 4:12
Köszönt titeket Epafrás, ki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában
4.Megvaltonk az Ur Jezus Krisztus eletcelja volt
Lukacs 2:49
Ő pedig monda nékik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, a melyek az én atyámnak dolgai?
Janos 4:34
Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.
Mate 26:39
És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te
5.Eletunk vezerloje
Jeremias 10:23
Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!
Ezsajas 53:6
Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté
Zsoltar 143:10
Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.
6.Valaszt kapo imadsagokat eredmenyez
1Janos 3:22
És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte.
1 Janos 5:14
És ez az a bizodalom, a melylyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:
Janos 9:31
Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg
7.Szellemi aldast es sikert ad
V Mozes 28:1-2
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened; És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.
Jozsue1:8
El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz.
Zsido 10:36
Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet
8.Isten buntetesetol ved
V.Mozes 28:15
Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, a melyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad:
Zsido 12:5-9
És elfeledkeztetek-é az intésről, a mely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged; 6.Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad. 7.Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa? 8.Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. 9.Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-é a lelkek Atyjának, és élünk!

MIERT IS SIRT PRISCILLA?

EZ AZ ,MIRIAM ELVETTE A BABAJAT
HELYREALLT A BEKE
MA ESTE MEGTUDJATOK MIERT SIR PRISCILLA

AZ EDESSEGET MAJSZOLJAK DE AZERT CSAK SIR.

VAROM A VALASZT

MIERT SIR PRISCILLA ?
EN MAR NAGYON VAGYOM ZOLYA IBOLYA UTAN,TI NEM?

2009. május 24.

HARMADIK FELTETEL

C.Teljesek leven Szentlelekkel

Efezus 1:13

A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével.

Efezus 5:18

És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel


NEGYEDIK FELTETEL

D. SZukseges alavessuk magunkat az Ur akaratanak

Mate 7:24-27

Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:
25. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
26. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:
27. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

Mate 13:18-23

Ti halljátok meg azért a magvető példázatát.
19. Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett.
20. A mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja;
21. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik.
22. A mely pedig a tövisek közé esett, ez az, a ki hallja az ígét, de e világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem.
23. A mely pedig a jó földbe esett, ez az, a ki hallja és érti az igét; a ki gyümöcsöt is terem, és terem némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harmincz annyit.

Jakab 1:22-25

Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
23. Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:

1 Samuel 3:10

Akkor eljövén az Úr, oda állott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád

FONTOS TUDNI:AZ UR NEM AZERT TARJA FEL AKARATAT HOGY KIVANCSISAGUNKAT KIELEGITSE HANEM HOGY GYAKOROLHASSUK ALAVETETTSEGUNKET.

OTODIK FELTETEL

E.Alavetett, szereny lelkuletunk legyen

Az Ur Jezus peldaja:

Mate 11:29

Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

Mate 26:39

És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.

Pal apostol peldaja

Apostolok csel.18:21

Hanem búcsút vőn tőlük, mondván: Mindenesetre Jeruzsálemben kell nékem a következő ünnepet töltenem; de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja. És elhajózék Efézusból.

1Kor.16:5-7

Elmegyek pedig ti hozzátok, mikor Macedónián általmenéndek: mert Macedónián általmegyek,
6. Nálatok azonban talán megmaradok, vagy ott is telelek, hogy ti kísérjetek el, a hová menéndek.
7. Mert nem akarlak titeket épen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi.

JAKAB TANITASA

Jakab 4:6-8

De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.
7. Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
8. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.

Jakab 4:13-16

Nosza immár ti, a kik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk;
14. A kik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, a mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.
15. Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni.
16. Ti ellenben elbizakodottságtokban dicsekedtek: Minden ilyen dicsekedés gonosz.

2009. május 23.

A MASODIK FELTETELE ANNAK HOGY AZ ISTEN AKARATAT MEGISMERJUK

B. SZUKSEGES ODASSZANNUNK MAGUNKAT ELO ALDOZATUL

Roma 12:1-2

. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

EZ MILYEN KOVETKEZMENNYEL JAR?

1)Elkuloniteni magunkat a vilagtol-

Mate 6:22-24

. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
23. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!
24. Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

2)Elmenk megujulasat

Filippi 2:5

Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban

Filippi4:8-9

Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.
9. A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek

2Korint.10:5

Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak

ESO ALDOTT ESO

Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van!
Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.
Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!

2009. május 22.

MA 5 EVE MONDTAK IGENT EGYMASNAK

I.FELTETELEK ISTEN AKARATANAK MEGISMERESERE

Az Ur Jezus arra tanitotta az embereket hogy megismerhetik Isten akaratat. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajjon Istentől van-é, vagy én magamtól szólok? Janos 7:17.
Es megis ez az ismeret nincs automatikusan megadva barkinek aki ezt ohajtja.Ehhez 5 szellemi feltetel kell megvalosuljon.
A.Szukseges hogy helyes kapcsolatunk legyen Istennel Fia Jezus Krisztus altal.
Roma 8:14
Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.Roma
Janos 6:39-40
Az pedig az Atyának akarata, a ki elküldött engem, hogy a mit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámaszszam azt az utolsó napon.
40. Az pedig annak az akarata, a ki elküldött engem, hogy mindaz, a ki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámaszszam azt azt utolsó napon.
Janos 10:27-30
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
28. És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből
1Janos 5:11-15
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.
12. A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
13. Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.
14. És ez az a bizodalom, a melylyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:
15. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kertunk otole. .
1Korinthus 2:11-16

Mert kicsoda tudja az emberek közül az emberek dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
12. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.
13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
15. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
Ez lenne az elso feltetel igeversekkel alatamasztva.

2009. május 21.

MAR EGY IDO OTA

Tervezgetem magamban hogy itt a blogon vegezzem Biblia tanulmanyozasom.S ezt azert mert olyan kornyezetben elek ahol nem sikerult ugy masfel evnel tovabb bevonni masokat (testvernoket)is ebbe az elfoglaltsagomba,egyedul kell ezt vegezzem,mivel nekem eletfontossagu hogy mindegyre szervezetten tanulmanyozzam Isten Igejet.17 ev alatt eleg gyakran megtortent hogy egyedul kellett vegezzem ezt,tavol leven a gyulekezetemtol.
Szoval ugy gondoltam ha itt vegzem ezt, hat osztonozni fog hogy ne hanyagoljam el s ne lustalkodjam.Persze hogy szivesen latom ha valaki hozzam szeretne csatlakozni.
Most eppen a HOGYAN ISMERJUK FEL ISTEN HANGJAT cimu tanulmanyt szeretnem elkezdeni.Ezt a Dr.Gary A Schwarz tanulmanya alapjan.
Miert van szukseg arra hogy ismerhessuk Isten hangjat?
Talan soha mint ma nem kerestek az emberek az iranyelveket ami alapjan eletuket vezessek.Viszont nagyon sok hang letezik a vilagban mely egymassal versenyez hogy figyelmunket felkeltse.Hogyan ismerjuk fel Isten hangjat akkor amikor kulonbozo fontos hatarozatot kell vennunk.Tulsagosan is fontos a jovonk ahhoz hogy tevesen dontsunk.Ahhoz hogy minden esetben a helyes utat valasszam szukseges ismernem Isten akaratat,s aszerint dontsek.Lehetseges ez? Ez a tanulmany erre akar elvezetni,ha ezt igazan akarjuk s kivanjuk mindenben az Ur akaratat cselekedni.
Mara ennyi eleg, holnap azt szeretnem atvenni hogy mi a feltetele annak hogy Isten akaratat megismerd.

2009. május 20.

ILYEN SZOMLYAS A FOLD


Barcsak vagynanak a szaraz lelkek is az Ur Szent Lelkenek kitoltesere.Szomjuhoznak az Ur jelenlelet eletukbe mint ez a szaraz fold.Ereznek szukseget.Keresnek jelenletet.Uram irgalmazz ennek a falunak.Adjal esot s hozd el Lelkednek erejet a lelkekre.Hogy megterjenek hozzad.

2009. május 19.

A TEGNAPI IGERETEM

Szerint,szeretnek meg egy tortenetet hozzafuzni a draganesti-i misszios elethez.S ezt csak azert hogy bizonyosodjek mennyire megdicsoul az Urnak Neve ott ahol O ezt ugy hatarozza.Mint mar emlitettem a tegnapi bejegyzesemben is elegge meggyult a bajuk a helybeli hatosagokkal,odakoltozesuk elejen.
Ugy harom evvel ezelott az ortodox vallas helybeli vezetosege engedelyt kert templom epitesere a varosi kozpontban.A polgarmester elutasitotta s meg kellett elegedjenek a meglevonek( valahol a varos szelen) a tatarozasaval, bovitesevel.
Ekkor mar Raulek tervbe vettek hogy telket vegyenek valahol ahol az Ur kirendeli hogy imahazat epitsenek,s ne berelt helyisegben jojjenek ossze.Persze ismerve a korulmenyeket legmereszebb almaikban sem gondoltak arra hogy ez kozponti elhelyezesu lehet.Viszont az Ur akarata tulszarnyalta minden almukat s egy olyan hazat vasaroltak fel mely a fouton ugy haromszaz m-re a varoshazatol, s nagyon is kozponti helyezesu.S ami meg csodasabb engedelyt is kaptak az imahaz epitesere,s mint arrol mar ertesultetek,karacsony ota az alagsorban gyulekeznek dicsoiteni az Urat,Kie a hatalom s a dicsoseg Mennyen es Foldon.

ROLUK VAN SZO ALABBROXANA LANYAVAL, ADAVAL A FLORINA MENNYEGZOJEN.DANUTI-T A FIAT LATHATTATOK EGY REGEBBI BEJGYZESEN BEMERITKEZESE ALKALMAVAL.

VALASZTAS ELE VAGYUNK

Teve eleg sok alkalommal s eleg nehez bizony olyankor a legmegfelobbet valasztani,mert sokmindenre kell tekintettel lenni,s bizony altalaban jovobeni kovetkezmenyei vannak.A legtobszor egy helytelen dontes rossz iranyt szab eletunknek,vagy eppen oriasi lehetosegeket szalasztunk el.Mozes nem tette labat az annyira ohajtott igeret foldjere,mert rosszul dontott.Ahelyett hogy csak szolt volna a sziklanak rautott.Milyen kevesen is mulott ilyen nagy lehetoseg.De a hata mogott engedetlenseg allt,nem hallgatott az Ur szavara.
Ilyen dontes ele volt teve Raul is keves idore a Draganesti-be valo erkezesuk utan.Mint mar emlitettem bejegyzeseimben,nem volt josszemmel nezve odaerkezesuk,s foleg az ottani egyhazi vezetok igyekeztek alaasni jelenletuket.Bujtogattak nemcsak a lakossagot hanem a vezetoseget,ugyhogy Raul eleg gyakran volt hivatva hol a varoshazara a polgarmestehez,hol a rendorsegre.Minden lepesuk vizsgalat alatt volt ,minden ami hazukba bejott(butor,priccs,vagy egyeb dolog)megvolt kerdojelezve,honnan?,miert,kitol,mikepp?Mar eppenseggel ingazott lakasa meg a rendorseg kozott.Meg jo hogy nem volt nagy a tavolsag.Meg egy jo alkalom volt az evnghelizalasra is,mert kerdezgettek, mirol beszel mit predikal?O alig varta hogy belekezdjen.Vegulis megijedtek a sok predikalastol,s kezdtek ritkulni a beidezesek, s ma mar egeszen mas a helyzet.
Szoval ez csak egy bevezeto volt arra amit eppen elmeselni szeretnek.Persze hogy az ilyenfajta raklam kulonfele reakciot valtott ki az ottani lakossagbol s gyakran gunyoltak az utcan s fejeztek ki ohalyukat hogy nem igenylik ottletuket.
Ebben az idoben tortent hogy egy amerikai csoport jott latogatoba hozzajuk, s felajanlottak hogy szeretnenek gyakorlatilag a kis varoska eletebe beavatkozni ami abban allna hogy tatarozzak,javitsak ,fessek, ujitsak az iskola epuletet(1000 tanuloja van) meg a korhaz epuletet(amely hihetetlen allapotban van)Persze elkepzelheto mennyire megorvendett Raul hogy itt az alakalom arra hogy "novekedjenek" a helybeliek szemeben.Az amerikai testverek egy 150 tagbol allo csoporttal kivantak jonni(persze ideszanva szabadsagukat)sajat koltsegen mindent.Micsoda oriasi lehetoseg!Izgalommal ment a helybeli vezetoseghez elotarva tervuket.Minden rendben,mar megbeszeltek a szallohelyet is(az iskola benntlakasa)s akkor jon a csapas.A helybeli iskola igazgato (varosi kepviselo is) DONTES ele helyezte Rault.Ertesult arrol hogy latogatja fia csaladjat s ott az Iget fejtegeti nekik,s mi tobb erdekelve is vannak a csaladtagok.
Szoval valasszon:lemond a csaladdal valo kapcsolatrol s johet az amerikai csapat
vagy tovabb folytatja s nincs szukseguk semmi segitsegre.
Ez igen harc!Lemondani egy ilyen lehetosegrol!Mi mindent jelent ez:nyitott ajtokat,szelid szemeket,s nem utolsosorban hirnevet,hat nezd a hivok mekkora potenciallal rendelkeznek.Ott az ero.Kecsegteto ,nem?
Vagy? maradni a csaladdal s ki tudja...? milyen eredmenye lesz.
EGYSZOVAL JOTT AZ IMAHARC.S nem maradt el az Ige.
. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Mate 16:26a
Valasztani,dontest hozni.Helyesen.Nagyon sok mulik ezen sokszor.Nem belepni Kanaanba.Ugye?Az embereknek bizonyitani,hogy kik is vagyunk,vagy...?Bizony az engedelmesseg lemondassal jar,alazattal,kicsufolassal.De elottunk all a pelda.Milyen sors(foldi) vart az Urra ha engedelmes volt.Kicsufoltak, gunyoltak,kinoztak,keresztre feszitettek.Az emberek.De a vegso eredmeny a felmagasztalas.Ami Istene.
Mi lehet nagyobb orom az Ur szolgajanak mint lelkeket menteni.S akkor inkabb lemond a vilag becsleserol.Ez egy jo vizsga volt Raulnak.Az igazgato menye(aki tanarno is a helybeli liceumban) s mindket unokaja megtert( a fia nem,sot elvalt) de az iskola meg korhaz tatarozasa elmaradt.Viszont mindharom lelek egy jo bizonysag a varosban.Az Urnak pedig volt ra gondja hogy becsuletet szerezzen gyermekeinek ugy a lakossag mint a hivatali szemelyek elott is.Majd ehhez kulon tortenetet fuzok.
Utoiratkent szeretnem megjegyezni hogy fajdalommal ertesultem arrol hogy sajnos az iskola igazgato sulyos beteg s ilyen allapotban szivesen veszi unokai bizonysagteteleit.

MEG ANNYIT KIFELEJTETTEM

Az alabbi versecskebol hogy egy megtert zsidolany honlapjan talaltam,de sajnos mar 2007-tol nincs bejegyzese.Valahogy engem ugy meghat a zsidok megterese.

A NETEN TALALTAM ,MEGTETSZETT

gabonamag halala

"Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem." /Jn.12:24/

O te gabonamag,meddig akarsz meg eletben maradni?Hiszen mar csak gyotrodve haldokolsz!
O kuzd az eleteert,en kuzdok a halalaert. Meg egy dofes a gabonamagba.O,de fajdalmas ez nekem!De meg kell halnom hogy legyen eletem.
A korulmenyeim is e mag ellen vannak,mindentol elszakadni,mindent feladni.Csak nezek jobbra-balra mibe lehetne meg kapaszkodni.
De nincs semmi,mar magamban sem bizhatok.
Elengedem hat magam a semmibe,de megsem zuhanok,mert megtart a Te kezed es en immar Beled kapaszkodok!

2009. május 18.

UGYESKEDIK A FERJEM
Nagyon elavult s megrongalodott a regi,ujat kellett kesziteni.

S meglett.Most mar csak eppen megszokjak a tyukok.

2009. május 17.

UJABB BIZONYSAGTETEL

Ez volt akkor,Alexe oleben Samuel ,melette Alex.
S ez van most,Alex kozepen.

Meg mindig misszios utjuk elejen,az ugynevezett,Perieti kozsegben laktak Raulek,mikor egy helybeli asszony erdeklodni kezdett a gyulekezet utan s jarogatni is oda Ez mindig orommel van elkonyvelve,meg ha nem is ismerik a jovobeni szandekot.Ennek az asszonynak egy 9 eves fiacskaja volt es masodik ferjevel elt.Egyik nap beallitott Raulekhoz egy elegge fura keressel.Vagy elfogadjak ok a fiut vagy beadja az allamhoz,mert a ferje nem vallalja mindkettojuket.Tiz percen belul hatarozniuk kellett.Nehez valasztas ele voltak teve.Mit tehettek? Imadkoztak,az Ur ele vittek az ugyet,hadd hatarozzon O.A mindenek Ura,hisz O ismeri a jovot.S a valasz igen volt.Ebben az idoben tert meg Alexe is s ugy hatarozta hogy Olteniaba koltozik segiteni Raulnak,ra harult a feladat hogy a kis Alexre(igy hivtak ot is) felugyeljen.Egy ideig ott voltak a faluban majd Slatinara vegul pedig Draganestire koltoztek s vittek a fiut is.
Hat ami azt illeti nagyon nehez eset volt,kis vadoc,nyugtalan ejszakakkal,nehez mindent probara tevo viselkedessel.De elkellett viselni hordozni mert az Ur rajuk bizta.Egyik ejszaka(mar a tombhazban laktak,kiugrott hirtelen az agybol s egyenest az ablaknak,de az Ur ugy rendezte hogy Alexe resen volt s hirtelen ugrott o is s megfogta.Ekkor jottek ra hogy itt komolyabb bajrol van szo.S eszukbe veven az Ur Jezus peldajat mikor azt kerde"És megkérdezé az atyját: Mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Az pedig monda: Gyermeksége óta" kikerdeztek,problemai felol.A szuloi haznal eleg durva jeleneteknek volt tanuja,utlegeles a szulok kozott, s meg gyilkos merenylet is,ami gyerek lelket elegge megviselte.Most mar ebbol a szemszogbol neztek a dolgokat s az Alex ugyet.Nem mintha ezutan megkonnyebbult volna dolguk,mert meg nehany ev nehez harc allt ellottuk, s eleg sokszor ugy ereztek,foleg Alexe,hogy kesz nincs ero a tovabbi lepesre,de az Ur megadta ujbol az erot.S vegulis a turelem ,kitartas meghozta gyumolcset s most mar konnyu visszanezni az elmult evekre,foleg hogy Alex azota atadta eletet az Urnak s Ot szolgalja a tobbi fiatallal egyutt.
Ez egy kulonallo eset,minden hasonlatossag kizarva,csupan a turelem,szeretet,kitartas,s persze nem utolsosorban a kozbenjaras lehet hasonlo.
Az Ure adicsoseg mindenert.

MI AZ AMIT KERESEL

Mikor egy kepet nezel?Azt hiszem hogy nemcsak en hanem mas is igy van ezzel.Volt es van alkalmam,kepeket nezni az utobbi idoben a blogbaratnoimnel,meg ti az enyemen.Valossaggal"berobbantak" a kepek a bejegyzeseinkbe.S jo ez igy, hisz az Ur is mindig valamilyen peldaval erthetobbe tette uzenetet,tanitasat.Igy szamunkra is erthetobbe valik az eppen zajlo esemeny ha keppel van szemleletessebbe teve.Kitertem kisse a feltett kerdestol,jol lehet mar valaszoltatok is ra..Mi az amit keresunk?Jobban mondva ki az?Ugye? ISMEROS arcokat.Nem? Vajon miert.Olyan termeszetesen tesszuk ezt hogy fel sem tunik nekunk.Mi az amit kivalt belolunk mikor valakit felfedezunk ismeroseink kozul? OROM.Nem?Es tobbet nezzuk,elidozunk szemelyen.Es minden ismeros vonas-megnyilvanulas ujabb oromot valt ki belolunk.Orvendunk mikor regi ismerossel talakozunk.Mivel valami fuzodik hozza,jot tett velunk,otthonossa tette szamunkra a letet.Ez az otthonos.
"Mikor pedig immár közelgete az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fenszóval mindazokért a csodákért, a melyeket láttak"Lukacs 19:37. Orvendezve.Miert? Mert ismertek.Ismertek az Urat.Tetteirol ismertek Ot.S ez oromre fakasztotta oket.S dicsertek Istent.
Ugye hogy most is csak aki ismeri az Urat, s eleteben veghezvitt csodatetteit tud igazan orvendeni.Ujjongani,dicserni az Atyat.Milyen csodalatos ez.Vajon ki tudjuk e aknazni ezt a gondolatot teljesen? Nem .Ugy ahogy halankat, oromunket sem tudjuk teljes egeszeben kifejezni.Akarmennyit is aknazzak a hegyet az arany utan semmikepp sem tudjak a banyaszok mind felhozni az aranyat.Mindig marad a foldben,folddel vegyitve.Ezt csak az Ur tudna teljesen eltavolitani s maradjon a tiszta arany.Igy tesz velunk is Isten,hozza elo az aranyat de teljessegre csak fent fog jutni.S akkor lesz teljes az Oromunk is.Addig orvendjunk azzal a mertekkel ami itt a mienk.
Eltertem volna a feltett kerdestol? Nem.Csak kibovitettem.Miert? mert barmit teszunk barhova fordulunk, minden s minden jelenseg a Teremtore hivja fel figyelmunk.Mert otthonos szamunkra amit reszunkre tett teremtett.Ezert draga minden ismeros arc,mert otthonos,biztonsagban, otthon erezzuk magunkat.Mindez felmutat oda a menybe ,ahova valosiak vagyunk, ahol minden ismeros,otthonos.addig is orvendezzunk itt egymasnak,az Igenek,az Ur Lelkenek.Aldott legyen O, hogy ismertte tette szamunkra aldott Vilagat.

2009. május 15.

VALAHOGY IGY ALLUNK

az eper is sokat igert,de szomjas

szoval a szarazsag lathato jelei
valahogy igy nez ki a szaraz fold.
Uram hozom elodbe e szomjas kertet s kerlek irgalmazz nekunk, s add meg az annyira vart esot.

2009. május 14.

ALDOTT IGE

Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa.
10. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele. Roma 5:9-10

2009. május 13.

VAN ORSEGVALTAS


A GYulafehervari varkapunal.

2009. május 12.

UJABB BIZONYSAGTETEL


Arrol hogy mikent fordit az Ur mindent azok javara kik Ot szeretik.Meg misszios elete elejen Raul probalta eljuttatni az Evangheliumot a kornyezo falvakba.Termeszetes,hogy ezt az ottani vallasi vezetok nem neztek jo szemmel, s gyakran bujtogattak a helybeli lakossagot ellenuk.Egy alkalommal mikor egy szomszedos faluban az utcan probalta elerni az embereket s bizonysagot tenni Urunk aldozatarol,kozeleben egy csoport ferfire lett figyelmes,s koztuk egy szemelyre mely hozzajott s ezzel a kijelentessel"megvan irva hogy az Utolso idokben sok tevtanito lesz" Raul megorvendett hogy vegre valaki aki erdekelve van, s probalta mutatni a Szentirasban hogy igen ez ugy van.Viszont ahogy a Bibliat meglatta az illeto ferfi visszakozott.Raul felajanlotta hogy meglatogathatja otthon s beszelgethetnek.Azonnal jott az elutasito valasz.Hat ez a ferfi nem volt mas mint a helybeli egyhazi bizottsag eloljaroja, de jolismert iszakos meg verekedo,s felvolt berelve hogy elbanjanak Raullal,hogy "becsuletre" tanitsak hogy tobbe ne zavarja bekes kozosseguket.Felesegevel is nagyon rosszul viselkedett,fizikailag is bantalmazta.Persze Raul errol mit sem tudott,nem is sejtette mivel kozel jart ahhoz hogy veresben legyen resze.Viszont a baratsagos beszed meg az ajanlat hogy otthonaban latogatja meg lefegyverezte a ferfit.Raul nem hagyott fel tervevel s a legkozelebbi alkalommal ellatogatott a szobanforgo szemelyhez.Viszont az illeto idejeben eszrevette s elbujt az agy ala,meghagyva felesegenek hogy nehogy elarulja.Masodik alkalommal a kozeli erdobe szaladt,harmadik alkalommal sem sikerult Raulnak otthon talalnia.Viszont az Urnak terve volt vele s Elole nem tudott elszaladni, s vegulis otthon talalta s sikerult vele elbeszelgetni.Az elso beszelgetest masodik kovette, vegul egyik december elsejen elhozta Raul ide Gyulafehervarra is ahol atadta eletet az Urnak.S igy haborgatobol haborgatotta valt,mivel felesege mikor latta mi tortenik vele ellene fordult s bizony meg a seprunyelet is hasznalta.Viszont a mi emberunk nem reagalt amint elvarta s ez felkeltette erdeklodeset s o is kezdett eljarni a gyulekezetbe,ahol elfogadta o is az Ur aldozatat mint buneinek bocsanata.Igy lettek bizonysagtetel abban a faluban,s hazukban gyulekezet alakult.
Bemutattam oket mint a slatinai arvak haza felugyeloi.Kepet tettem fel ujra roluk,a csaladdal.

2009. május 10.

ELMENY

Volt szamomra kovetni a zilahi Noi Konferenciat,meg akkor is ha nem tudtam pontrol pontra kovetni,mivel en is vendegeket vartam.De az a kis izelito is elegendo volt szamomra hogy orvendjek annak hogy milyen jo osszegyulni az Ur neveben,s az Urert erzett szeretet minden tavolsagbol elhozza a testvernoket hogy ujabb "szellemi ajandekkal"-ahogy Pal mondta gazdagodjanak,egymas hiten felbuzdulva.Halat adok az Urnak akik azon faradoztak hogy hozzank is eljusson az ott elhangzott uzenet.
Habar sajnos nemi keseru szajizzel is maradtam a video chat-on lefolyt beszelgetesert,ami egyeltalan nem volt"kiralyi" sem koronat nem nyer.Viszont orvendek hogy imamban az Ur ele vihettem hadd irgalmazzon O.Tisztelet a csititgatoknak s a joerzesueknek.
Bizony keskeny az Ut mely az eletre visz.De MEGERI.

2009. május 7.

EZEN A NAPON

Sokat gondoltam Kis tesver mutetjere, s kertem az Urat,hogy mellette legyen,Noemira hogy az Ur erintse meg testet,Marta fajdalmaira, hogy az Ur irgalmazzon neki.Tobbszor is az eg fele kuldtem ohajomat hogy minden az Ur vezerlete alatt zajlodjek holnaptol a noi konferencian,Zilahon.Meg legyen minden resztvevovel utjaban,s mindannyian meggazdagodjanak szellemileg,a szolgalattevoknek adjon az Ur batorsagot, s Iget szajukba.
Persz hogy sokat gondoltam gyermekeimre,mindketten uton vannak,az Ur orizze oket.Meg a Raul szombati utjara hazafele,legyen az Ur veluk.Legyen dolgozni s mindezeket hordozni az Ur elott.Kozben a szomszedban is voltam 2 oras imakozossegen.
LEGYEN AZ UR IRGALMAS HOZZANK.

2009. május 6.

UTANANEZTEM

Egy regebbi bejegyzesemnek,megpedig az elso,mivel eszembe jutott hogy elhatarozast hoztam az Uj ev alkalmabol.Szeretnem felidezni ujbol hogy elottem legyen s eszerint eljek.
Egy olyan elhatarozas szuletett szivemben hogy osszpontositsak csupan egy napra.A mara.S minden este felmerjem ha az a nap megfelelokeppen telt.Vettem-e elegendo Eledelt magamhoz,beszelgettem eleget Urammal,odafigyeltem szavara vagy csak feluletesen elaltattam lelkiismeretem?Mikent viszonyultam hozzatartozoimhoz?Bizonysagot tettem-e a bennem levo remenysegrol?S ha mindez nem igy tortenik,a kovetkezo nap(ha az enyem )noveljem a minoseget.Nem teszek semmifele igeretet de szeretnem ezt megvalositani.Az Ur segitsen erre.
Ez lenne az elhatarozasom , s most szeretnem megujitani,mivel fogyatkozassal talaltattam.Nem mintha nem tettem volna meg mindezt de nem mindennapon megfelelokeppen.Azt mar sokszor tapasztaltam ha a nap kezdeten kerem az Urat hogy legalabb egy leleknek bizonysagot tegyek Rola,akkor O kihozza a szemelyt utamba.S ezt tennem kell naponta.

MEGHA NEM IS IRTAM

Nehany napja,inkabb olvastam,masok irasait.Szuksegem volt erre is.Nagyon felgyult a munka,meddig nem voltam idehaza.De hala az Urnak minden magot elszortam mar a kertben a magam dolgat elvegeztem,a tobbi az Ure hogy ontozze es a novekedest megadja.Mostmar a hazra osszpontositok mert jocskan felgyult a mosnivalo meg az elrendezni valo,takaritasrol(nagyrol)nem beszelek mert hamarosan meszelni kezdunk.Mindezt csak ugy mellekesen jegyzem meg mert meg akkor is ha gondolatom allandoan az Ur korul forog, s amennyire csak idom, energiam engedi foglalkozom az Igevel meg az Urral valo kozosseggel,ezeket a foldi dolgokat is elkell vegezni,megpedig felelosseggel.Az Ur csak szorgalmunkat tudja gyumolcsoztetni barmilyen teren.S ezert akarmilyen sok is legyen a munkam,megha kisleptekkel is valamilyen tanulmanyba belekezdek,hogy legyen szervezett s folytonos az Ige olvasasa s maradjak is valamivel.Most eppen Ton konyvet olvasom az Oszovetseg nagy emberei cimmel .Vegig vezet az Egesz Oszovetsegen,egyszeruen es ertoen bemutatja a szemelyeket,s levonja a mai idok tanulsagat belole.Nagyon tanulsagos.S segit abban hogy megertsem a maskepp lehet nem vilagos dolgokat.

2009. május 2.

MAI IGE

Mert mindaz, a mi az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, a mely legyőzte a világot, a mi hitünk. 1Janos 5:4

2009. május 1.

HAT EZT MEG KI HINNEHogy Raul Amerikabol hazafele,annyi finom falat utan jo nehanyszor felkert hogy kremest keszitsek mire hazaer.
Hat en a kremest igy keszitem,mert elkeszitettem.A lapokat rendes hajasteszta receptjevel,csupan a zsiradek kevesebb.Egy kg liszthez 1/2 zsiradekot(haj,margarin)szamitok,mig a hajashoz 0,700 kg.Egy tojassal es vizzel vegyitett ecettel gyurom.Egy kg lisztbol 10 lapot keszitek.
A kremnek odateszek 1,5 l tejet fonni, s kozben kikavarom a 7 tojas sargajat jo habosra cukorral(izles szerint en csak 7 kan.)Ehhez hozzavegyitek a vegen 9 kanal nagyon jo minosegu lisztet.Persze ha szukseges ,es szukseges ,meg tejjel higitom.A feherjet jo kemenyre verem s hozzaadok 3 kanal cukrot.Ekozben a tejem biztosan fo.Elfelejtettem mondani-irni,hogy a sargajat labasban keszitem, s a fovo tejet razuditom,eloszor felet,majd lassankent a tobbit.S szepen kavargatva,megfelelo kemenysegure fozom,a vegen hozzaadom a feherjet s ket percet azzal is fozom.Ezt a kremet ket lapra osztom,a lapokat elozoleg felvagom,majd beboritom a masik lappal.Miutan kihul megforditom s a felvagott lap kerul felul.