2009. június 4.

BIBLIAI FORRASOK A BOLCSESSEGRE (FOLYATATAS

F. KEGYES TANACSOK

1.A Biblia arra tanit hogy egy bolcs szemely tanacsot ker a fontos dontesekben.

Peld.11:14 A hol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van

Peld.15:22 Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek

Peld.24:5-6
A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.
Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.

a) Kerj tanacsot azoktol kik Isten Igejet ismerik


Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége és az ő törvényéről gondolkodik éjjel nappal.
És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.

b) Kerjed tanacsat a tapasztalattal biroktol

Peld.4:1-9

Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.
Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.
Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt.
Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;
Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől.
Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.
A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet.
Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.
Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked

Job 12:12 A vén emberekben van-é a bölcseség, és az értelem a hosszú életben-é?

c) Kerjed tanacsat a kulonleges ismerettel rendelkezoktol

Jakab 1:17 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka

Kolosse 4:14
.
Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos, és Démás.

2.A Biblia arra tanit hogy nemcsak kerjuk hanem figyelmezzunk is a jo tanacsra

2Tim.4:3 Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;

Peld.23:22 Hallgasd a te atyádat, a ki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik

Jakab 1:22-24

Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát
Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.

G. KULONLEGES KIJELENTESEK-ALOM,LATOMAS.ANGYALOK LATOGATASA,HALLHATO HANGOK

1.Isten adhat szabad akarata szerint termeszetfeletti vezetest,kijelentest,viszont nem feledhetjuk hogy ezek a Bibliaban is kulonleges esetben tortent meg.

a)Aki ilyen kijelentest kapott nem kereste kulonoskeppen

Apost.Csel.8:25-26
Azok annakokáért, minekutána bizonyságot tettek, és hirdették az Úrnak ígéjét, megtérének Jeruzsálembe, és a Samaritánusoknak sok falujában prédikálák az evangyéliomot.
Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez.

Apost.Csel.10:9-16

Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak felső részére imádkozni hat óra tájban.
Megéhezék azonban, és akara enni: míg azonban azok ételt készítének, szálla ő reá elragadtatás;
És látá, hogy az ég megnyilt és leszálla ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre:
Melyben valának mindenféle földi négylábú állatok, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak.
És szózat lőn ő hozzá: Kelj fel Péter, öljed és egyed.
Péter pedig monda: Semmiképen sem, Uram; mert sohasem ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant.
És is szózat lőn ő hozzá másodszor is: A miket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak.
Ez pedig három ízben történt; és ismét felviteték az edény az égbe.

Apost.Csel.16:6-10
Eljárván pedig Frigiát és Galácia tartományát, mivelhogy eltiltatának a Szent Lélektől, hogy az ígét Ázsiában hirdessék,
Misia felé menvén, igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Lélek.
Áthaladván azért Misián, lemenének Tróásba.
És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak: egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt és ezt mondva: Jer által Macedóniába, és légy segítségül nékünk!
Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezénk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangyéliomot.

b) Az apostolok a kovetkezokeppen vettek a donteseket:
-tanulmanyoztak Isten Igejet
-Imaban kertek a bolcsesseget
-felmertek a korulmenyeket,az adott helyzetet
-tanacskoztak a tobbi hivekkel
-figyelembe vettek mi a legmegfelelobb Krisztus Teste szamara.

Apost.Csel.6:1-7
Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban.
Annakokáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten ígéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk.
Válaszszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcseséggel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.
Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az ígehirdetés szolgálatában.
És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala;
Kiket állatának az apostolok elébe; és miután imádkoztak, kezeiket reájok veték.
És az Isten ígéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.

Apost.Csel.15:1-31

2.Ha termeszetfeletti kijelentest kapunk ket dolog felol kell bizonyosak legyunk

a)Nem mond ellent Isten Igejenek

Galateni 1:8 És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Lelket, miként nékünk is

2Tim.3:16-17
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

Jelenesek 22:18-19

Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.

b) A kijelentes Istentol van s nem valami mas termeszetfeletti forrasbol

Mate 7:21-23
Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, a mi e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen;
És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.
És mikor bement vala a templomba, hozzámenének a főpapok és a nép vénei, a mint tanít vala, mondván: Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? és ki adta néked ezt a hatalmat

1Tim.4:1 A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén

2 Kor.11:4,13-15 Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek


Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat.
Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.

Nincsenek megjegyzések: