2009. június 2.

BIBLIAI FORRASOK A BOLCSESSEGRE

A. A BIBLIA

1.A Biblia felfedezi Isten moralis akaratat minden ember szamara ,ezert elegendo forras mindenki szamara donteseink vetelekor.Isten sosem fog olyan dontesek vetelere vezerelni mely ellentmond Igejevel.

Zsolt.119:9-11

Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?
Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!
Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

Peld.30:5-6
Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.
Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.

2.A biblia tartalmazza Isten alapelveit a szolgalattal kapcsolatban ezert megfelelo kalauz nepenek szellemi szolgalatra valo neveleseben.Ha husegesen alavetjuk magunkat ugy moralis mint szuveran akaratanak,a dontesveteleinkben,akkor megfelelokeppen tudjuk Ot dicsoiteni s ugyanakkor egy gyumolcsozo eletvitelt biztositunk magunknak.

2Tim.3:16-17

teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

2Peter 1:19-21

.
És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;
Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.
Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

B.IMADSAG ES BOJT

1Az imadsag celja nem az hogy Isten tanacsoljuk mikent vezesse a vilagmindenseget ,hanem hogy szuveran akaratanak alavessuk magunkat ,eletunk helyes iranyitasara.

Mate 6:9-10

Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved
Jojjon el a te orszagod;legyen meg a te akaratod,mint a menyben ugy a foldon is

Apost.Csel.13:2-3

Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, a melyre én őket elhívtam.
Akkor, miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájok vetették, elbocsáták őket.

Lukacs 22:42
Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen

2.Az imadsag celja nem az hogy szenvedeseinktol szabaduljunk s egy gyumolcsozo eletnek orvendezzunk,hanem hogy helyes donteseket vehessunk keresven Isten bolcsesseget probainkban s egyre inkabb Krisztus jellemet oltozven fel.

Mate 6:11-13

mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;
És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
Jakab 1:4-15

A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.
Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.
Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával;
A gazdag pedig az ő alacsonyságával: mert elmúlik, mint a fűnek virága.
Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet; és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész: így hervad el a gazdag is az ő útaiban.
Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.
Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága
Lukacs 6:11-13


Azok pedig eltelének esztelenséggel és beszélgetnek vala egymás közt, hogy mit cselekedjenek Jézussal?
És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el.
És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait és kiválaszta azok közül tizenkettőt, a kiket apostoloknak is neveze:

3.A bojt celja erveink megtisztitasa s hogy erzekennye tegyen a Szentlelek tanacsara,s megnagyobb bizalommal es eredmennyel konyorogjunk.

Jakab 4:1-10

Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, a melyek a ti tagjaitokban vitézkednek?
Kívántok valamit, én nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.
Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.
Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.
Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás hiába mondja: Irígységre kívánkozik a lélek, a mely bennünk lakozik?
De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívűek.
Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok; a ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra.
Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.

Apost.Csel.13:2-3

Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, a melyre én őket elhívtam.
Akkor, miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájok vetették, elbocsáták őket.
Ők annakokáért, miután kibocsáttattak a Szent Lélektől, lemenének Szeleucziába; és onnét elevezének Cziprusba.

Apost.Csel.14:23

Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván bőjtölésekkel egybe, ajánlák őket az Úrnak, kiben hittek vala.

Nincsenek megjegyzések: