2009. június 3.

BIBLIAI FORRASOK A BOLCSESSEGRE (FOLYATATAS

C.SZERETET ES MASOK MEGBECSULESE

1.Isten es embertarsaink irant erzett SZERETET kell legyen cselekedeteink es beszedunk inditooka es iranyvonala.

Lukacs 10:25-28
És ímé egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem
Ő pedig monda annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod?
Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és t

Roma 13:8-10
Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.
Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat.
A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet

Filip2:3-4
Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.

2.A bibliai szeretet nem erzelem,hanem dontes hozatal masok javara cselekedni.

Mate5:44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket

Janos 15:12-13
Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket.
Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért

1Kor.10:24

Senki ne keresse, a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé
Filippi 1:21-26
Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válaszszam, meg sem mondhatom.
Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb;
De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek.
És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre;
Hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban az én ti nálatok való újabb megjelenesem altal.

D.SZELLEMI ERO A HIVO RENDELKEZESERE

1.A Biblia arra tanit hogy Isten minden hivonek szellemi erot es ajandekot adott

Roma 12:4-5
Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van:
Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk

1Kor.12:4-11
A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.
Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;
De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.

2.A Biblia parancsolja minden hivonek hogy felismerje a Istentol kapott ajandekat s erejet s ezeket felhasznalja mint alapot masok szolgalasara.

Roma 12:3,6-8 Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
6.
Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük;
Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban;
Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal mívelje.

1Peter 4:10-11
Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai;
Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen.

E.KORULMENYEK (zart es nyitott ajtok)

Habar a korulmenyek erthetobbe tudjak tenni mikent dolgozik Isten,de nem lehet megbizhato alap Isten akaratanak megismereseben.Peldaul:

Lukacs 2:1-7
.
És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.
Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.
Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.
Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;
Hogy beirattassék Máriával, a ki nékijegyeztetett feleségül és várandós vala.
És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.
És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogynem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.

Apost.Csel.28:4-6
Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak: Nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagya élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult.
De néki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lőn.
Azok pedig azt várják vala, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagyhirtelenséggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmöket, istennek mondak vala ot.

1.A pozitiv korulmenyek(nyitott ajto) lehetoseget ad arra hogy egy bizonyos iranyba elinduljunk de nem biztos hogy a legjobb ut amelyen mennunk kell

1Kor.16:7-9
Mert nem akarlak titeket épen csak átmenet közben látni, de reménylem, hogy valami ideig nálatok maradok, ha az Úr engedi.
Efézusban pedig pünkösdig maradok
Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok.
2Kor.2:12-13

Mikor pedig Troásba mentem a Krisztus evangyélioma ügyében és kapu nyittatott nékem az Úrban, nem volt lelkemnek nyugodalma, mivelhogy nem találtam Titust, az én atyámfiát;
Hanem elbúcsúzván tőlük, elmentem Macedóniába

2.Negativ korulmenyek(zart ajtok) -Utalhatnak arra is hogy Isten mas iranyba vezet ,viszont jelenthet szellemi akdalyt melyet at kell hagni kitartassal meg hittel.Itt meg jegyezhetjuk hogy Isten nem minden esetben az arral vezerel.Neha a korulmenyek fole kell emelkednunk hogy akaratat teljesitsuk.
Apost.Csel.9:19-25
És miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaskusi tanítványokkal néhány napig.
És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.
Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, a kik hallák, és mondának: Nem ez-é az, a ki pusztította Jeruzsálemben azokat, a kik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz?
Saulus pedig annál inkább erőt vőn, és zavarba hozta a Damaskusban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus.
Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartának, hogy őt megöljék:
De tudtára esék Saulusnak az ő leselkedésök. És őrizék a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljek
A tanítványok azért vevén őt éjjel, a kőfalon bocsáták alá, leeresztve egy kosárban.

Apost.Csel.16:35-40
Mikor pedig megvirradt, a bírák elküldék a poroszlókat, mondván: Bocsásd el azokat az embereket.
A tömlöcztartó pedig tudtára adá e szavakat Pálnak: A bírák ide küldöttek, hogy bocsássalak el titeket: most azért kimenvén, menjetek el békességgel!
Pál pedig monda nékik: Megvesszőztek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk, és tömlöczbe vetettek: és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni? Nem úgy; hanem jőjjenek ők maguk és vezessenek ki minket.
A poroszlók pedig megmondák a bíráknak e beszédeket: és azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak,
És odamenvén, megkérlelék őket: és kivezetvén, kérék, hogy menjenek ki a városból.
Kijövén pedig a tömlöczből, bemenének Lidiához; és mikor látták az atyafiakat, vígasztalak oket
es eltavozanak
Apost.Csel.20:1-3
Minekutána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat és tőlük búcsút vévén, elindula, hogy Maczedóniába menjen.
Miután pedig azokat a tartományokat eljárta, és intette őket bő beszéddel, Görögországba méne.
És ott töltött három hónapot. És mivelhogy a zsidók lest hánytak néki, a mint Siriába készült hajózni, úgy végezé, hogy Maczedónián át tér vissza.

Filippi 1:12-18

Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangyéliomnak;
Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt;
És többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét.
Némelyek ugyanis irígységből és versengésból is, de mások jóakaratból is hirdetik a Krisztust.
Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt hivén, hogy fogságom nyomorúságait így megnevelik;
De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangyéliomnak oltalmazására rendeltettem.
Mert mit mondjak? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok.

Minden alkalommal akar nyitott akar zart ajtorol van szo az IMADSAG a hivo legerosebb fegyvere.

2 megjegyzés:

Domonyi Károly írta...

Szép napot kívánok!
Igazán szép és tartalmas a blogja.

Üdvözlettel:

Domonyi Károly
Aries Network in Europe

iri írta...

Koszonom,az Ure minden dicsoseg.