2009. május 29.

TEVES VEZETESI MODSZEREK(folytatas)

D.HAMIS PROFETAK-Dontesek hozasa olyan kijelentesek alapjan mely egy olyan embertol szarmazik ki az Ur neveben szol de elete es tanitasa nem egyezik Isten igejevel.
Ilyen esetben:

1.A hivo koteles az Ige alapjan megvizsgalja a kijelentest,mert sok hazug profeta van a vilagban. 5Mozes 18:20-22

De az a próféta, a ki olyat mer szólani az én nevemben, a mit én nem parancsoltam néki szólani, és a ki idegen istenek nevében szól: haljon meg az a próféta.
Ha pedig azt mondod a te szívedben: miképen ismerhetjük meg az ígét, a melyet nem mondott az Úr?
Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól!
Mate 24:11

És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek
1 Janos 4:1-3
Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.
Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van;
És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.
2.Nincs Ujszovetsegi alapunk(peldank) arra hogy a profetanal keressuk a vezetettest; a Szentlelek eljovetele utan a profetalas Isten akaratanak bizonyitasara szolgalt s nem a kijelentesere.

Apost.Csel.21:1-14
A mint pedig, ő tőlük elszakadván, elindultunk, egyenesen haladva Kóusba érkezénk, másnap pedig Rhodusba, és onnét Patarába.
És mikor találtunk egy hajót, mely Fenicziába méne által, abba beülvén, elhajózánk.
És miután megláttuk Cziprust és elhagytuk azt balkézre, evezénk Siriába, és Tirusban köténk ki: mert a hajó ott rakja vala ki a terhét.
És ott maradánk hét napig, miután feltaláltuk a tanítványokat, kik Pálnak mondják vala a Lélek által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.
Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén, elutazánk; kikísérvén bennünket mindnyájan feleségestől, gyermekestől egészen a városon kívülre. És a tenger partján térdre esve imádkozánk.
És egymástól elbúcsúzván, beülénk a hajóba, azok pedig megtérének az övéikhez.
Mi pedig a hajózást bevégezvén, Tirusból eljutánk Ptolemaisba; és köszöntvén az atyafiakat, nálok maradánk egy napig.
Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik ő vele valánk, érkezénk Czezáreába; és bemenvén a Filep evangyélista házába, ki ama hét közül való vala, ő nála maradánk.
Ennek pedig vala négy szűz leánya, a kik prófétálnak vala.
Mialatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való próféta, névszerint Agabus.
És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Lélek: A férfiút, a kié ez az öv, ekképen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.
Mikor pedig ezeket hallottuk, kérők, mind mi, mind az oda valók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.
De Pál felele: Mit míveltek sírván és az én szívemet kesergetvén? mert én nemcsak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért.
Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván: Legyen meg az Úrnak akaratja.

E.TEVES TANACSADAS- Dontes hozatal olyan tanacsok alapjan amit olyan joakaratu baratok adnak melyek hiszik hogy ismerik Isten akaratat,de kik hagytak hogy szemelyes erzeseik eltorzitsak az itelokepesseget.

Mate 16:22 -23 -
És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.
Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.

Apost.Csel.21 :12 Mikor pedig ezeket hallottuk, kérők, mind mi, mind az oda valók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe

Nincsenek megjegyzések: