2009. május 27.

KOVETKEZO ALAPIGAZSAG

G.HAROM KULONBOZO EMELETEN LATHATO

1. Isten szuveran akarata-terve a vilagmindensegrol elore elhatarozott
.Daniel 4:32 És a föld minden lakosa olyan mint a semmi; és az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, a ki az ő kezét megfoghatná és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél?
Job 11:7-10 Az Isten mélységét elérheted-é, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-é? Magasabb az égnél: mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál; hogy ismerheted meg? Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél.
Roma 11:33-36 Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai! Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa? Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? Mert o tole o altala es orea nezve vannak mindenek.Ove a dicsoseg mindorokke.Amen
Efezus 1:11 Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
2.Isten moralis akarata-az Altala a bibliaban megadott parancsok,mely az embereket megtanitja mit higgyenek s mikent viselkedjenek
.Roma 2:17-18 Ímé, te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel. És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, a melyek különböznek attól, mivelhogy a törvényből megtaníttattál
1 Tesz.4:3 Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok
1Tesz.5:18 .Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok3.Isten szemelyre szabott akarata-az O terve melyet minden egyen szamara megszabott
Roma 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
Zsoltar 3:5-6Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, az ő szentsége hegyéről. Szela. 6Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem
Zsoltar 16:5-7 az én osztályos részem és poharam; te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nékem. Áldom az Urat, a ki tanácsot adott nékem; még éjjel is oktatnak engem az én veséim.
Kolosze 1:9 Azért mi is, a mely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcseségben és értelemben,
H. NAGY SZABADSAGOT ADHAT A HIVONEK
1.Olyan helyzetben amelyrol a Biblia beszel,Isten moralis akaratara kell hallgatnunk
Zsoltar 19:7-11Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.
Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt.

Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.

Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.

Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is
2.Abban a helyzetben melyrol a Biblia nem ad parancsot vagy iranyelvet a hivo szabadon valaszthat a sajat belatasa szerint.

2 Kor.9:7
.
Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.
Apos.csel.5:3-4
Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy?

Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek

3.Abban az esetben ha a hivo egyedul kell valasszon mikent kell cselekednie,donto a bolcs hatarozat vetel

Peld.4:7

A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet


Jakab 1:5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

Efezus 5:15-16

Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:

Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok


Mely a jot koveti es Isten dicsoseget munkalja

1Kor.10:27-31


Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, a mit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt.
De ha valaki ezt mondja néktek: Egy bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége.
De nem a tulajdon lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete?
Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, a miért én hálákat adok?
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek

4.Minden donteseben a hivo szem elott kell tartsa Isten szuveranitasat,s alazattal alavesse magat annak.

Jakab 4:13-16
Nosza immár ti, a kik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk


A kik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, a mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.

1Peter 5:6-7

Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok.


Nincsenek megjegyzések: