2009. május 25.


B.Gyakran kerul ellentetbe az emberi bolcsesseggel


Ezsaias 55:8-9


Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr!
9.
Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!


Jakab 3:15-18


Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.
16.
Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van


A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató.
18.
Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak


C.Szemelyes ,egyeni

Janos 21:22

Monda néki Jézus: Ha akarom, hogy ő megmaradjon, a míg eljövök, mi közöd hozzá? Te kövess engem

Zsoltar 32:8

Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged

Zsoltar 37:23

Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli.

D.SZeretettel,s gonddal tervezett

Efezus 1:11

Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,

Roma 8:28-29


Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.
29.
Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.

Jeremias 1:5

Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.


E.Gyakran folyamatosan van megjelenitve

Ezsaias 58:11


.
És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, a melynek vize el nem fogy

Efezus 2:10

Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk

Filipi 2:13

Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből

Zsidok 13:21

Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen


F.Mindig jo es igazsagos

Roma 12:2És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.