2009. szeptember 10.

ISTEN NEVEI XXX-IK LECKE(sajnalom hogy ujbol elirtam az elobbit)

Borzadalmas és rettenetes dolgok történnek e földön: 31. A próféták hamisan prófétálnak, és a papok tetszésök szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti! De mit cselekesznek majd utoljára?!Jeremias 5:30,31

Mert kicsinyeiktől fogva nagyjaikig mindnyájan telhetetlenségnek adták magokat; a prófétától fogva a papig mindnyájan csalárdságot űznek. 14. És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség.Jeremias 5:13,14

Isten nepe nem akarta hallgatni Isten Igejet s megkemenyitette szivet.Elhagyta Istent hogy mas istenek utan jarjon,hogy azokat szolgalja,s nekik hodoljon.

Ez a gonosz nép, a mely nem akar hallgatni az én beszédeimre, a mely a maga szívének hamisságában jár, és jár idegen istenek után, hogy azoknak szolgáljon, és azokat imádja: olyanná lesz majd, mint ez az öv, a mely egészen hasznavehetetlen. Jeremias 13:10Isten nepet csak a megteres, s megigazulas tudja kimenteni Isten iteletebol.

Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem: 8. De megtér az a nép az ő gonoszságából, a mely ellen szólottam: én is megbánom a gonoszt, a melyet rajta véghezvinni gondoltam. 9. És hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem 18:6-9

S megis a nep ezt mondja:Ők pedig azt mondják: Hagyd el! Mert mi a magunk gondolatai után megyünk, és mindnyájan a mi gonosz szívünk hamisságát cselekeszszük

Mivel:
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt

Van -e remenyseg arra hogy az ember Teremtoje kedvere legyen? Sajat erejebol megvalosithatja ezt?

Isten nem olyan mint az ember .O betartja igereteit.O nem valtozik.Az Abrahammal kotott szovetseget betartja

És monda az Úr Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig. 14. De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal. 15. Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben. 16. Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Mozes I 15:13-16

O kihozza nepet Egyiptom rabsagabol,de nepe megis legedetlenkedik,s ezert 40 evet toltenek a pusztasagban.
Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, a kik kijövének Égyiptomból Mózes által? 17. Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában? 18. Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek? 19. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.

Zsidok 3:12;16-19

Vegulis Jozsue vezetese alatt bemennek a Kanaan foldjere.Keves ido telik el s anep ujbol elhajlik s idegen isteneknek szolgal.
350 ev telik el s nep kiralyt ker mint a szomszedos nepek.Nem akarta hogy Isten vezesse oket hanem a kiraly.

És mondának néki: Ímé te megvénhedtél, és fiaid nem járnak útaidon; most azért válaszsz nékünk királyt, a ki ítéljen felettünk, mint minden népnél szokás.Samuel I 8:5

Miutan Saul az elso kiraly Izraelben,engedetlensege miatt elvetetett,Isten Davidot teszi Izrael tronjara.David Isten szive szerinti.
Most azonban a te királyságod nem lesz állandó. Keresett az Úr magának szíve szerint való embert, a kit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, a mit az Úr parancsolt néked
David utan fia Salamon kerul nepe elere,de elete vegere o is szivet felesegei idegen istenei fele forditja,s halala utan Israel ket reszre oszlik.Eszaki es Deli Kiralysag.
Letezik -e remenyseg arra hogy az ember megjavul?Az evrol evre hozott aldozat a jeruzsalemi templomba eltorolheti a nep bunet?

Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, a melyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Zsidok 10:1

Nem!Nincs ra remeny.Az embernek uj szivre van szuksege mely nem kivan bunozni.

A birkak es tehenek vere nem tud uj szivet adni az embernek,nem igazulhat meg az ember.

Ezert Isten egy masik Nev alatt tarja fel magat,IEHOVA-TIDCHENU,Az Úr a mi igazságunk

Legeloszor ezzel a nevvel a Jeremias 23:1-6 talakozunk
. Jaj a pásztoroknak, a kik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait, azt mondja az Úr. 2. Azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene a pásztoroknak, a kik legeltetik az én népemet: Ti szélesztettétek el az én juhaimat és űztétek el őket; és nem néztetek utánok; ímé, én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát, azt mondja az Úr. 3. Juhaimnak maradékát pedig összegyűjtöm minden földről, a melyekre elűztem őket, és visszahozom őket az ő legelőikre, és szaporodnak és megsokasodnak. 4. És pásztorokat rendelek melléjök, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr. 5. Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön. 6. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, a melylyel nevezik őt: Az Úr a mi igazságunk

Az Ur uj szovetseget iger e Nevvel:
32. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr. 33. Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. 34. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.

A kegyelem szovetseget,mely uj szivet ad az embernek,mely Isten akaratat ohalytja cselekedni,Ra hallgat.Es O Lelket adja belejuk.

. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. 27. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.Ezekiel 36:2627

Csupan IEHOVA-TIDCHENU a mi igazsagunk tud megigazitani minket,s buneinktol megszabaditani.
Isten egy "igaz magvat " tamasztott,ki mint Kiraly uralkodik, s az O Neve :

" Az Ur a mi igazsagunk"


Nincsenek megjegyzések: